Бава Батра

Попробуем что-то как лого

потом будем разбираться

Выберите Ваш язык

בחר שפה מתאימה

  • Регистрация - לקוח חדש
Рав Баум - Бава Батра - с описаниями

Рав Баум - Бава Батра - с описаниями (1)

Это старые уроки по Гемаре, которые я поленился разбивать на отдельные уроки и ставить каждому уроку свой проигрыватеь.

Может быть, если мне когда-нибудь станут платить за поддержку сайта, я это и сделаю.

А пока что берите сами уроки там, где "только записи", а темы уроков узнавайте здесь

Сначала идет обычная Гемора бе-ийюн, а потом - ГаПаТ

Страница 28а

Урок 1 Урок 2 Урок 3 Урок 4 Урок 5 Урок 6

 

Урок 1

בבא-בתרא
פרק חזקת הבתים  1
דף כח.  הקדמה

Бава Батра, Хезкат а-батим

Лист 28а

Первое заняние - введение

Урок 2

חזקת הבתים   2
דף כח.  
סמכויות המ"ק והמחזיק, ע"פ רש"י ותוס' על המשנה, לאור ההקדמה של השיעור הקודם

Права первого и нынешнего владельцев, согласно мнениям Тойсфойс и Раши на мишну, в свете того, что было сказано на прошлом занятии

Урок 3

חזקת הבתים  3
תוד"ה "שלושה"

Хезкат а-батим-3

Тойсфойс, "Шлоша" ("Три...")

 

 

שאלות למחשבה   2
 
 
א.  תוד"ה "שאין".
 
1. עיין תוס' יו"ט. מה התשובה לשאלת תוס'?
 
ב.  תוד"ה "כנס".
 
- בתוס' שלושה פרושים.
1. מה זה תבואה, לפי כל פרוש?
2. מתי בדיוק לוקטים תאנים, לפי כל פרוש?
3. באיזה תקופה בשנה העיסוק בתאנים מועיל לחזקה, לפי כל פרוש?
 
ג.  תוד"ה "אי".
 
1. מאי נ"מ בין אביי לרבא, לפי כל אחד מפרושי התוס'?
 
ד.  תוד"ה "עד"
 
1. מה אנחנו לומדים משור, לפי הה"א של תוס'?
2. מה אנחנו לומדים משור, לפי המסקנה של תוס'?
3. כיצד יוצא, מתוך הה"א של תוס', שהחזקה היא בסוף השנה השלישית?
4. כיצד יוצא, מתוך המסקנה של תוס', שהחזקה היא בסוף השנה הרביעית?
5. האם, כאשר הגמ' מתרצת: "הכי השתא" וכו', היא ממשיכה ללמוד לפי מסקנת התוס'? הסבר היטב!

Урок 4

חזקת הבתים 4
תוד"ה "שלושה". סיום וסיכום.
תוד"ה "שהן". הקדמה.

Тойсфойс, "Три" ("Шлоша"). Завершение и краткие выводы

Тойсфойс, "Ше-hен" - начало

Урок 5

חזקת הבתים 5
תוד"ה "שהן".
גמ'- הקדמה

Тойсфойс, "Ше-hен"

Гемора - начало

Урок 6

חזקת הבתים 6
תוד"ה  "עד".
באור הה"א של התוס' והמסקנה שלו. באור דברי הגמ' ע"פ תוס'.

תוד"ה "אלא" כח:
שלב ראשון בבאור דברי התוס'

Тойсфойс "Ад..." "До..." Разъяснение предположения и вывода, которые делают Тойсфойс, и разъяснение Геморы согалсно его подходу.

Тойсфойс "Эла..." ("Но...") (Лист 28б). Первый этап разъяснения Тойсфойс

 

Страница 28б

Урок 1 Урок 2 Урок 3 Урок 4 Урок 5

תוד"ה "אלא"   (1)  חלק ראשון
1. למה, בה"א של תוס', חזקה בלי טענה לא מהני?
2.למה, לפי כל אחד מתרוצי התוס' חזקה, בלי טענה מהני?
3.מה עונה הגמ', לפי כל אחד מתרוצי התוס'?
 
תוד"ה "אלא"  (1)   חלק שני
-ענה על השאלות הבאות ע"פ הה"א של התוס', וע"פ כל אחד מהתרוצים.
1.מתי שור נעשה מועד, למ"ד "ליעודי תורא"?     למה?
2. מתי שור נעשה מועד, למ"ד "ליעודי גברא"?    למה?
 
רד"ה "התם"
-הוא מסביר את שאלת הגמ' לא כפשוטה.
1. איך משמע מרש"י, שהוא מסביר את השאלה לא כפשוטה?
2. מה פשטות הגמ'?
3. כיצד מסביר רש"י?
4. למה רש"י לא מסביר את השאלה כפשוטה?
 
רד"ה "דומיא דשור"/"התם"
1. לענין מה מחאה דומה להעדאה?
2.לענין מה היא לא דומה?
3. מה מחייב הבדל זה?
 
תוד"ה "אלא" (2)
-עיין היטב בפירוש ר"י.
1.האם תוס' מזכיר את הדמיון/ההבדל שרש"י הזכיר?
2. כיצד ר"י מסביר את שאלת הגמ'?
3."והא דנקט מחאה" וכו'. הסבר את הקושיא, ומדוע זה לא קשה לפי רש"י!!
4."ובלא שור המועד" וכו'. האם משפט זה קשור לדבריו לעיל? האם משפט זה נכון גם לפי רש"י?
5. מה עונה הגמ' לפי ר"י?
-סיכום
6. מנה את כל ההבלים בין רש"י לתוס'.
7. אלו פרטים מובנים יותר לפי רש"י, ואיזה לפי תוס'?

 

Урок 1

חזקת הבתים 7
תוד"ה "אלא".
באור החלק הראשון של תוס'. באור דברי הגמ' ע"פ התוס'.

Тойсфойс "Эла..." (Но...")

Разъяснение первой части Тойсфойс. Разъяснение Геморы согалсно словам Тойсфойс

Урок 2

חזקת הבתים 8
תוד"ה "אלא". 
באור החלק השני 
באור הקשר בין שני חלקי התוס'
 
מחאה שלא בפניו-
הקדמה, באור הקשיים בדברי רש"י ותוס'.

Тойсфойс "Эла..." (Но...")

Разъяснение второй части. Разъяснение связи между частями.

Возмущение, выраженное не в присутствии...

Введение, разъяснение сложностей в подходах Раши и Тойсфойс

Урок 3

חזקת הבתים 9
תוד"ה "אלא" (2)
דרכו העקרונית של תוס' בבאור הסוגיא

Тойсфойс "Эла..." (Но...") - часть 2

Принципиальный подход Тойсфойс к пониманию отрывка

Экзамен от начала мишны до конца листа 28б:

בס"ד
 
מבחן
 
1 על מה מדובר במשנה?
א. מה טוען המחזיק?
ב. מה טוען מרא-קמא?
ג. איך מרא-קמא צריךלהוכיח את טענתו?
 
2 תוד"ה "שלושה"
ד. איך מחזיקים לפי רש"י?
ה. איך מחזיקים לפי תוס'?
ו. למה בשדה בעל צריך, י"ב חודשים באמצע, לפי רש"י ולפי תוס'?
ז.מהו פירא רבה, ומהו פירא זוטא, לפי רש"י?
ח. מהו פירא רבה, ומהו פירא זוטא, לפי תוס'?
ט. איך עושים חזקה בשדה אילן, לפי ר' ישמעאל, לפי רש"י ולפי תוס'?
י. איך עושים חזקה בשדה אילן לפי רבנן דר' ישמעאל לפי רש"י ולפי תס'?
 
3 תוד"ה "אלא"
י"א. מה הה"א שתועיל חזקה בלי טענה, לפי 2 התרוצים תוס'?
י"ב. איזה תרוץ יותר מובן בסברה? הסבר!
י"ג. איזה תרוץ יותר מסתדר עם דברי הגמ'? הסבר!
י"ד. לפי מי, בעל השור מתחייב לשלם נזק שלם רק בנגיחה החמישית?
 
4 תוד"ה "אלא" (2)
"והא דנקט מחאה ולא נקט חזקה"
ט"ו. הסבר את השאלה!
ט"ז. מה תוס' עונים על שאלה זו?
י"ז. למה שאלה זו קשה על תוס' ולא על רש"י?
 
5 תוד"ה ודלמא"
י"ח. מה אמר ירמיהו, לפי רש"י?
י"ט. מה אמר ירמיהו לפי, ר"ח?
כ. הסבר את שאלת הגמ': "דילמא התם עצה טובה קמ"ל", לפי רש"י ולפי תוס'!

Урок 4

חזקת הבתים 10
דף כח:
בבאור הלימוד מספר ירמיהו. באור שיטת רש"י ושיטת ר"ח.
חלק ראשון.

Хезкат а-батим - 10

Что выводят из стихов книги Йермеягу? Подход Раши и подход Рабейну Хананэля

Часть 1

Урок 5

חזקת הבתים 11
דף כח:
בבאור הלימוד מספר ירמיהו
כל מהלך הסוגיא ע"פ רש"י ור"ח
חלק שני ואחרון

Хезкат -а-батим - 11

Лист 28б

Разъяснение способа вывода из стиха книги Йирмейягу

Общее устройство отрывка согласно Раши и рабейну Хананэлю.

Вторая и последняя часть

 

Страница 29а

Урок 1 Урок 2 Урок 3

Урок 1

חזקת הבתים 12
דף כט.
באור מהלך דברי רבא ואביי בבאור המקור לחזקת ג' שנים

Хезкат а-батим - 12

Лист 29а

Спор Рово и Абйей относительно источника идеи трехлетней хазоки

Урок 2

חזקת הבתים 13
דף כט. המשך, תוך התיחסות לתוד"ה "שתא"

Хезкат а-батим - 13

Лист 29а

Продолжение, с использованием Тойсфойс "Шата" (Год)

Урок 3

חזקת הבתים 14
באור תוד"ה "שתא", באור תוד"ה "אלא".
 

На трех последний уроках:

בשלושת השיעורים האחרונים, בארנו היטב את הסברות שרבא מביא,
את ההדרגתיות שבהם,
את השאלות שהגמ' שואלת על כל אחת מהם.
הסברנו את עומק כל מהלך הסוגיא ע"פ עיון מעמיק בדברי התוס'.

Содержание четырех последних уроков (12-14):

בבא בתרא פרק חזקת הבתים
סיכום1. (שיעורים מוקלטים, מספר: 12-14)
דף כט. תוד"ה "שתא" תוד"ה "אלא"
 
 
שיעור א'
 
בטרם ניגש לתוס', נעיין בגמ' ונסכם: רבא כותב 3 אפשרויות להסביר את הסברא של חזקת ג' שנים: מחיל, קפיד, מזדהר.
על כל אחת מהסברות אביי מקשה, ורק את הקושיא על הסברא השלישית, רבא מצליח לתרץ.
 
יש להבין את שלושת הסברות, ובפרט:
1. יש להבין את ההבדל בין קפיד למחיל. כדאי לשים לב להגדרת קפיד: אם הוא לא מחיל, איך יתכן שהוא בכל זאת גם לא קפיד??
2. גבי סברת מזדהר, אמנם אין הוכחה כנגד המחזיק (איה שטרך) אלא שעדיין לא מובן, מה ההוכחה לטובת המחזיק (וכן שאלו ראשונים).
 
כמו כן, יש להתבונן בשאלות שהגמ' מקשה על כל אחת מהסברות, ולבדוק האם כל אחת מהשאלות לא קשה על שאר שתי הסברות.
והנה ז"ב, שהשאלה הראשונה ל"ק על שאר הסברות, אך השאלה מ"בי בר אלישיב" קשה לכאורה גם על שתי הסברות האחרות-
הרי יש אנשים שמוחלים/לא נזהרים בזמנים אחרים, וא"כ נתת דבריך לשיעורים. 
 
גבי השאלה השלישית, מדברי הגמ' אמנם משמע, שהיא קשה דוקא על הסברא השלישית.
אמנם, הגמ' הקשתה קושיא זו עוד בעמוד הקודם (בקשר ללימוד של ר' ישמעאל. עיי"ש). ונדבר בזה בהמשך, בס"ד.
 
כעת נעבור לתוד"ה "שתא":
נתבונן- מה תוס' הבינו בה"א, ומה הם חידשו במסקנה? מתוך דבריהם משמע, שז"ב גם בה"א, שהדגש בדברי רבנן הוא על שנים ולא על אכילות.
אלא, שבה"א חשבנו שגם את זאת אפשר ללמוד משור המועד, וקמ"ל תוס' שלא.
אמנם כמה פרטים לא מובנים בדברי התוס':
כיצד יתכן, שתוס' טוענים בה"א שגם רבנן ילמדו מפסוק, הרי כל מטרת הגמ' היתה לומר, שרבנן לא ילמדו מפסוק כדי שלא יקשה-
"ריחק נגיחותיו חייב קרב לא כל שכן" וכו'!!
ועוד- אם יש סברא, לשם מה יש צורך בפסוק?
ועוד- למה תוס' מקשים זאת רק על סברת קפיד, והרי הם יכלו להקשות את אותה קושיא, ולומר את אותו תרוץ על סברת מחיל?
ועוד- עיין היטב בתוס' ותיווכח, שתוס' למדו שיש בדעת ר' ישמעאל גם סברא (ולא רק פסוק)!! מנין זאת לתוס'?
ועוד- תוס' כותבים אפילו מהי הסברה של ר' ישמעאל: קפיד. ומנין לתוס' גם זאת?
ועוד- שאם זאת הסברה בדעת ר' ישמעאל, אז שגם עליו יקשה מבי בר אלישיב, וזאת קושיא שהגמ' לא עונה עליה??
ועוד- איך יתכן שאביי אומר "אלא מעתה", משמע שדוקא בגלל שרבא אומר, שהסברא של ג' שנים היא מצד "מזדהר",
       אז המחאה צריכה להיות בפניו. והרי ע"פ דברי תוס' יוצא שהגמ' לעיל הקשתה קושיא זו גם על סברת קפיד!!!
וגם על תרוץ תוס' קשה- והרי גם ר' ישמעאל התחשב בשנים ולא באכילות, גבי שדה שלחין וכל דבר שעושה פירות תדיר. וא"כ כיצדהוא למד חזקת ג' שנים משור המועד?
 
אמנם, כל אלו הינם שאלות קלות יחסית לשאלה הקשה יותר, והיא:
עיין בתוד"ה "אלא". ועיין תוד"ה "אלא" לעיל, כח: עיין היטב היטב ב-2 התוס'. אכמ"ל בבאור דברי התוס' באריכות.
שני התוס' מסבירים את שאלת הגמ'. שני התוס' בשם ר"י (ולכן אי אפשר לומר: מחלוקת התוס'). תוס' לעיל כותבים במפורש ששתי הקושיות זהות,
ובכל זאת ההסבר לקושיא בשני התוס', שונה!!
ואין לומר, שהתוס' לעיל העמידו את הסוגיא בעיר אחרת, כי א"כ, היא גופא קשיא- מנין לתוס' להעמיד סוגיא אחת באותה עיר, וסוגיא שניה בעיר אחרת.
ולענ"ד זאת תמיהה גדולה.
 
 
 
 
שיעור ב'
 
אשר על כן, עלינו ללמוד את הדברים לעומקם:
נראה לענ"ד, שההבדל בין קפיד למחיל הוא- גבי מחיל המ"ק מוחל על כך שהמחזיק משתמש בקרקע שלו.
גבי קפיד הוא לא מוחל, אבל הוא גם לא תובע. הוא מוכן לדחות את התביעה שלו. לא לוותר עליה, רק לדחות. על כך אומר רבא שהוא מוכן לדחות את התביעה רק ג' שנים ולא יותר.
כמובן שזאת סברה יותר מחודשת מאשר מחיל. כי גבי מחיל אפשר להבין, שהוא לא מוכן למחול על סכום כל כך גדול.
אך גבי קפיד- למה שלא ידחה את תביעתו יותר? והרי הוא לא מפסיד בכך כלום?
לכן, רבא מעדיף לומר שסברת ג' שנים היא מחיל, ורק בגלל שאביי הקשה על סברא זו, רבא נאלץ לומר את סברת קפיד.
 
נעיין בסברא השלישית, מזדהר:
עיין בעליות דר' יונה, ששואל- מה הראיה לטובת המוחזק, ועונה:
עצם העובדה, שהמ"ק לא תבע בשלושת השנים הראשונות, למרות שהוא יודע, שעוד שלוש שנים הוא לא יוכל לטעון כלפי המוחזק- איה שטרך, זאת הוכחה שהוא מכר/נתן את הקרקע.
א"כ, סברא זו דומה מאוד לסברת קפיד!! בשתיהן, ההוכחה לטובת המוחזק היא מכך שהמ"ק לא תבע.
 
כעת מובן מכנה משותף נוסף בין שתי הסברות: אם שתי הסברות מבוססות על כך שהמ"ק צריך לתבוע, הרי לתבוע אפשר רק בפני המוחזק.
לכן על שתי הסברות האלה אפשר להקשות: אלא מעתה מחאה שלא בפניו לא תועיל. זאת הסיבה שהגמ' מקשה קושיא זו,
גם על דברי ר' ישמעאל לעיל (שסברתו משום קפיד), וגם על סברת מזדהר כאן.
ויש להוסיף עוד- היה אפשר להקשות, מדוע הגמ' לא מקשה זאת גם על סברת קפיד גבי רבנן, אך את זאת אפשר לתרץ בקלות-
עדיפא מיניה קא פריך... הרי לקושיא זו יש תרוץ, ולכן הגמ' העדיפה להקשות מדבי בר אלישיב, שעל זה אין תשובה.
אמנם אכתי צריך באור, למה תוס' מבארים את אותה קושיא בשתי דרכים שונות.
  
אמנם, נשים לב שגבי קפיד יסוד הסברא הוא, שאדם לא מצליח להתאפק יותר מג' שנים. ואילו גבי מזדהר, יסוד הסברא הוא שאדם מפסיד הוכחה חזקה אם הוא מעכב את תביעתו.
אמנם לפי זה, לכאורה נראה שסברת מזדהר חזקה יותר מסברת קפיד, ובכל זאת רבא אמר אותה רק אחר שסברת קפיד נדחתה.
למה? מה רע בסברת מזדהר, והרי זאת סברה חזקה יותר? נדון בכך בהמשך בס"ד.
 
 
 
 
 
שיעור ג' 
 
כעת, לאחר שבררנו את שלושת הסברות שרבא מביא, ניתן להתבונן טוב יותר במהלך הסוגיא, ובבאור דברי התוס'.
 
ר' ישמעאל לומד חזקת ג' שנים משור המועד. אמנם, משור המועד אפשר ללמוד רק את המספר "שלוש".
אבל, למה? למה אחרי שלוש שנים המוחזק זוכה בקרקע?
הפשטות היתה לומר- כי אם לא תבע בתוך שלוש שנים סימן שמחיל. אבל זה ודאי לא יתכן, שהרי אם כן הפירות לא היו צריכים לחזור למ"ק.
לכן, כנראה שהסברא בדעת ר' ישמעאל היא הסברא השניה, קפיד. ולכן זה כל כך ברור לתוס'.
לפי זה מובן גם למה אי אפשר להקשות על ר' ישמעאל מדבי בר אלישיב, למרות שכאשר אומרים בדיוק את אותה סברא, בדעת רבנן,
כן מקשים קושיא זו.
התרוץ הוא, שגבי ר' ישמעאל המקור ל-3, הוא פסוק ולא סברא. לכן, 3 זה גזירת הכתוב, ואי אפשר להקשות על גזירת הכתוב. ואילו לקמן, בדעת רבנן גם ה-3 מבוסס על סברא, ועל כך אפשר להקשות. 
 
כעת מובן מדוע גבי ר' ישמעאל צריך גם סברא וגם פסוק!! כדי שלא יהיה קשה מבי בר אלישיב. 
לכן תוס' שואלים (בד"ה "שתא"), שגם בדעת רבנן נלמד מפסוק, כדי שגם לרבנן לא יהיה קשה מדבי בר אלישיב.
אלא ששאלנו, שמצד שני אם נלמד מפסוק, לרבנן, יהיה קשה משהו אחר- ריחק נגיחותיו חייב, קירב נגיחותיו לא כל שכן?
וצ"ל, שלרבנן זה לא יהיה קשה: כיון, שרק אם לומדים נגיחות משור המועד, אז אפשר להקשות- קירב לא כל שכן.
אבל כאשר לומדים שנים משור המועד, אי אפשר לקרב שנים..... אי אפשר לדחוס ג' שנים בפחות זמן.... 
 
ותוס' מסיקים, שלפי רבנן אי אפשר ללמוד מפסוק כי יסוד סברתם הוא ג' שנים ולא ג' אכילות.
אלא ששאלנו- והרי גם ר' ישמעאל לומד ג' שנים גבי שדה שלחין.
כדי לתרץ, עיין בדברי רש"י על המשנה: לפי ר'ישמעאל מדובר על ג' אכילות!!
אלא, שצריך שיאכל את כל הפירות של ג' שנים. ולכן, בדבר שעושה פירות תדיר צריך ג' שנים. אלא שזה לא וורט בשנים, אלא וורט באכילות.
ואילו לפי רבנן זה אכן וורט בשנים. וגם כאשר אפשר לאכול ג' אכילות בפחות מג' שנים (כגון בשדה אילן), אין די בכך, אלא צריך ג' שנים שלימות.
 
עיין היטב בכל השאלות ששאלנו לעיל על תוד"ה "שתא". תרצנו בס"ד את כולן...... 
 
 
 
 
שיעור ד'
 
ננסה להעמיק יותר.
ראינו אם כן, שגם גבי ר' ישמעאל, הגמ' מקשה את אותה קושיא שהיא מקשה גבי רבנן.
אלא, שאנחנו יודעים כעת את הסברא בדעת ר' ישמעאל- קפיד. וזאת אינה הסברא של רבנן.
משמע, שעל שתי הסברות (קפיד, מזדהר), אפשר להקשות את אותה קושיא. אלא שתוס' לא מבארים את שתי הקושיות בצורה זהה.
דבר זה צריך באור.
 
ענין נוסף, שעדיין צריך באור, הוא:
הנה לכאורה, היה אפשר לומר שגם את הקושיא מדבי בר אלישיב אפשר לשאול על שתי הסברות.
אמנם, כבר בארנו את הסיבה שבגללה הגמ' לא מקשה קושיא זו אליבא דר' ישמעאל,
אך צריך לברר מדוע לא מקשים את את הקושיא מדבי בר אלישיב, על סברת מזדהר.
 
נתבונן בסברת קפיד-
אנחנו טוענים כלפי המ"ק: לא יתכן שאתה מצליח להחזיק מעמד, ולדחות את התביעה, יותר מ-3 שנים. אדם לא מצליח לדחות עד כדי כך את כעסו..
אבל, כאשר המ"ק לא נמצא ליד המוחזק, המ"ק יכול לטעון: לא תבעתי כי המוחזק רחוק... היה לי קשה להגיע, התעצלתי, העצלות גברה על הכעס....
 
נמשיך לבאר, לפי זה-
כאשר הגמ' מביאה בדעת ר' ישמעאל את הלימוד משור המועד, והסברא היא סברת קפיד, וכפי שהתבאר, אפשר להקשות:
צריך שהמחאה תהיה רק בפני המוחזק, כלומר: אם המ"ק לא בפני המוחזק, הרי אי אפשר לטעון נגדו מדוע לא מחית, כי הוא יאמר התעצלתי וכו', ממילא אם המחאה לא מחאה גם החזקה אינה חזקה, וכך מבארים תוס' את קושית הגמ'.
 
אבל, כאשר אנו עוסקים בסברת מזדהר, נראה לענ"ד, שהמ"ק לא יכול לטעון התעצלתי וכד'.
כי אנחנו נאמר לו: התעצלת??????? והרי עוד מעט המוחזק לא יצטרך לשמור את שטרו ואתה תפסיד את שדך!!!!!!!!
לכן, כאן שאלת הגמ' היא- אתה חייב למחות בפני המוחזק. ואם לא מחית בפניו: המחאה אינה מחאה, אך החזקה היא חזקה!!!
וזהו הסבר אמיתי ונפלא לענ"ד.
 
אמנם, תוס' מחדשים שאפ"ה בשתי ערים הוא לא חייב להגיע. והם מוצאים מקור לכך, ואכמ"ל.
 
נשאר עדיין להבין, מדוע את הקושיא של בי ר אלישיב, אי אפשר להקשות על סברת מזדהר.
וצ"ל בפשטות שאי אפשר לומר למ"ק, היית צריך לדעת שמוחזק זה שונה משאר בני האדם, והוא שומר את שטרו פחות זמן.....
אדרבה, יענה המוחזק: צריך לחנך אותו שישמור טוב יותר........
 
 
שיעור ה'
 
סיכום-שים לב היטב שכעת הכל מתורץ!!!
 
א. מובנות ההגדרות של שלושת סברות רבא.
ב. מובן החיבור בין לימוד מפסוק וסברא בדעת ר' ישמעאל.
ג. מובן היטב איזה שאלה ניתן לשאול על איזה סברא.
ד. מובנים היטב כל דברי התוס' בד"ה "שתא".
ה. מובן היטב ההבדל בין תוד"ה אלא" בדף כט. לבין דברי אותו תוס' בדף כח:
 

Лист 29, сторона 2

Урок 1 Урок 2 Урок 3 Урок 4 Урок 5 Урок 6

Урок 1

חזקת הבתים 15
באור דברי מר זוטרא- שיטת ר"ת.
על שיטת ר"ת יש שאלות רבות בפשט הגמ', ובכל זאת הרמ"א פסק כך להלכה!!
מה השאלות, מה התשובות, ומה באמת שיטת ר"ת?

Хезкат а-батим, урок 15

Разъяснение подхода Мар Зутро - мнение рабейну Там

Подход рабейну Там вызывает множество вопросов о том, как согласно емцу следует читать Гемору, и все же Рамо принимает его как Алоху!

Каковы вопросы, в чем ответы, и в чем на самом деле состоит подход Рабейну Там?

 

Урок 2

חזקת הבתים 16
חנותא דמחוזא.  שיטת רשב"ם, ושיטת ר"ת.
האם גם לפי הרשבם קשה- פשיטא? האם קושיות התוס' קשות גם לשיטת רשבם?

Хезкат а-батим, урок 16

Магазины Мехозы. Подход Рашбама и подход Рабейну Там.

Можно ли согласно Рашбаму тоже задать вопрос "пшита" (слишком очевидно)? Можно ли задать вопросы, которые задает Тойсфойс, и на подход Рашбама?

 

Урок 3

חזקת הבתים 17

חנותא דמחוזא סיכום

אמתא לבי תרי

מתי צריך 3 שנים שהם 6, ומתי מספיק 3 שהם 3?

אלו שנים מצטרפות לחזקה ואיזה לא?

Хезкат а-батим, урок 17

Магазины Мехозы - выводы

Рабыня, купленная в складчину.

Когда 3-хлетняя хазака превращается в 6-летнюю, а когда хватает трех лет?

Какие годы входят в хазаку, а какие - нет?

Вопросы для размышления - 5

שאלות לעיון ולמחשבה 5

 

א. שיכוני גוואי

1. מה טוען המערער? שים לב, הוא טוען 3 טענות. מהם?

2. איזה טענה כתובה בגמ'? מנין לרשב"ם את שאר הטענות?

3. לשם מה הוא צריך לטעון את שלושת הטענות?

4. מה טוען המחזיק?

5. עיין ברשב"ם ובתוס'. כיצד בדיוק מדובר? סכם את מחלוקת רשב"ם ותוס'.

6. נראה לענ"ד שזה תלוי במחלוקת היסודית של רשב"ם ור"ת (תוד"ה "אמר מר").   הסבר!!!

 

ב. שיכוני גוואי/בר סיסין

7. מה פוסק רבא בכל אחד מהמקרים?

8. מה פוסק רב נחמן בכל אחד מהמקרים?

9. כיצד הבינה הגמ' בה"א את הקשר בין 2 המקרים (בגלל ההבנה הזאת הגמ' הקשתה)?

10. למסקנה- ע"פ איזה עיקרון פוסק רבא ב-2 המקרים?

11. למסקנה- כיצד מתייחס ר"נ ל-2 המקרים?

 

Урок 4

חזקת הבתים 18
שיכוני גוואי-
מה טוען המערער? מנין הרשב"ם יודע שהוא טוען כל כך הרבה דברים?
במה תוס' חולקים על הרשב"ם?

Хезкат а-батим, урок 18

Внутренние покои -

Что утверждает оспаривающий? Откуда Рашбам знает, что он утверждает так много всего?

В чем Тойсфойс спорят с Рашбамом?

 

Краткое содержание уроков по Бава Батра, лист 29

תוד"ה "אמר מר זוטרא", תוד"ה "ומודה רב"
 
1.  בסידרת שיעורים זו, אנו כוללים את שני התוס' יחד, למרות שלכאורה אין כל קשר בינהם, כי לאחר העיון נראה ששני התוס' קשורים זל"ז מאוד.
    השיעור נכתב רק למען אלה, שעברו על הסוגיא, ועל שני התוס' הנ"ל.
רק אז, כדאי לעיין בדברים דלקמן-
 
2.  עיין היטב בתוד"ה "אמר". מובאות כאן ג' שיטות- שיטת רשב"ם, שיטת ר"ח, שיטת ר"ת.
     אם יש כמה שיטות, סימן שיש קושי מסוים בסוגיא, שכל השיטות מנסות לפתור אותו.
אם יש כמה שיטות, סימן שאין שיטה שמצליחה לפתור את הקושי לגמרי: כנראה, שלכל אחת מהשיטות יש ראיות, וצדדים שמובנים יותר בסוגיא.
מאידך- כנראה, על כל אחת מהשיטות יש קושיות.
מה הראיות של כל שיטה? מה הקושיות על כל שיטה?
ובעיקר- מהו הקושי העקרוני, שסביבו נסוב כל הענין?
 
נתבונן היטב בקושית ריב"ם על פרוש הרשב"ם.
נתבונן גם בתרוץ: "דכיון שהעידו על הימים, אפילו יאמרו אין אנו יודעים על הלילות, מסתמא כיון שדר בימים, דר נמי בלילות. אם לא שטוען המערער שבודאי לא דר".
ננסה להשוות את שיטת הרשב"ם, לדברי ר"ת המובאים בסוף התוס':
"אם אמר, העידוני סתם שדרתי ג' שנים בחזקת ימים ולילות, אע"פ שלא ראו ממש כל הימים והלילות, אלא שבחזקת כן מחזיקים אותו,
שכל שעה שהיו נכנסים, פעמים ביום ופעמים בלילה, היו רואין אותו בביתו, טענתיה טענה".
 
נתבונן היטב- במה נחלקו רשב"ם ור"ת?
בראש ובראשונה, נתבונן ברמה העקרונית, ואח"כ ניכנס בס"ד גם לפרטים: מהי הנקודה העקרונית של המחלוקת בינהם?
 
3.  התשובה היא, שהרשב"ם כותב שהעדים מעידים על הימים, כלומר- על כל הימים. אלא שהם לא מעידים על הלילות. בכלל.
    ואנחנו אומרים מסברא- "מסתמא": כנראה, שאם גרו בימים, גרו גם בלילות.
ור"ת סובר, שהם מעידים גם על הימים, וגם על הלילות.
אמנם, הם לא מעידים על כל הימים, ועל כל הלילות, אלא שאין צורך שיעידו על כל הימים והלילות. ר"ת לא אומר- "מסתמא"...
במילים אחרות- לפי רשב"ם חייבים לעיד על כל הימים והלילות, אלא שלענין הלילות, אנחנו מסתפקים ב"מסתמא" במקום בעדות.
ואילו לפי ר"ת, לא חייבים להעיד על כל הימים והלילות.
ננסה לבדוק הגדרה זו: אולי גם ר"ת משתמש בסברא של מסמא? למה לפי ר"ת לא צריך להעיד על כל הימים והלילות?
למה לפי רשב"ם כן צריך? מה משמע מהסוגיא? מה נראה מסברא?
 
ננסה לחקור את שורש הענין-
מה קורה בקשר למוחזק? כלומר: האם הוא חייב להיות במשך כל הימים והלילות?
לפי רשב"ם בודאי שכן!! (אלא שלגבי העדות, אנחנו יכולים להסתפק ב"מסתמא").
לפי ר"ת נראה לומר- לא!! אין צורך.
ההוכחה היא, שאם היה צורך בכך, היה צריך לשאול את העדים על כך (כפי שאלת ריב"ם).
וכן, ר"ת לא משתמש בסברת "מסתמא", אלא מדובר על עדים שמעידים סתם, באופן כללי.
בכה"ג של ר"ת, שמעידים על חלק מן הימים, ועל חלק מן הלילות, א"א לומר- מסתמא היו גם בשאר הזמן. רק בדעת רשב"ם אפשר לומר כן.
עיין בכך היטב, שים לב להגדרת המחלוקת בין רשב"ם לר"ת: מה מוטל על המחזיק עצמו. ואלו דברים נפלאים!!!
 
כלומר- יש כאן מחלוקת עקרונית בין רשב"ם לבין ר"ת: מה חייב המוחזק לעשות.
ומזה צומחת מחלקת שניה- מה צריכים העדים להעיד.
 
כעת, ננסה לבדוק, מה סובר ר"ח בקשר למחלוקת זו:
אם נעיין היטב בדברי ר"ח נגלה, שהוא טוען, שאין בסוגיין שום קולא לעדים: לא כמו רשב"ם, ולא כמו ר"ת.
אלא, שיש פתרון אחר כיצד שוכרים יכולים לדעת, מבלי שנחשיב אותם נוגעים בעדותם.
לכן נראה, שר"ח סובר ברמה העקרונית כרשב"ם, שהמוחזק צריך לגור שלוש שנים שלימות ומושלמות.
ור"ח שונה מן הרשב"ם בכך, שלשיטתו אין את הקולא של "מסתמא".
ועיין בכך היטב.
 
4.  עיין בכל אחת משלושת השיטות, ומצא כיצד הם מסבירים את דברי מר זוטרא, כל אחד לשיטתו.
     רשב"ם- אם המערער טוען ברי לי שהם לא היו בלילות, אין סומכים על סברת "מסתמא".
ר"ח- יש שוכרים נוספים, שאינם נוגעים בעדותם.
ר"ת- די בעדים שמעידים באופן כללי.
 
אלא, שיש צורך לבדוק יותר בעיון את דברי הגמ'- "ומודי מר זוטרא":
רשב"ם- במקרה שהמערער הוא רוכל, אנחנו לא משתמשים בסברת "מסתמא".
נשים לב- המערער הוא הרוכל!! רשב"ם לא יכול לומר שמדובר על העדים או על המוחזק, שהם הרוכלים,
כי באופן עקרוני, צריך להעיד על כל הימים והלילות. יש רק יוצא מן הכלל בקשר ללילות בלבד: "מסתמא".
אם המוחזק או העדים יהיו רוכלים- בודאי שלא תהיה חזקה כלל.
ר"ח- כאשר המחזיק מקבל כסף על כל הימים והלילות, אע"פ שבפועל השוכר לא  גר בכל הימים והלילות (כי הוא רוכל), יש חזקה.
ר"ת- כאן אנחנו נכנסים לקושי....
 
5.  אם ר"ת סובר, שהמחזיק צריך לגור באופן כללי ג"ש (ולא לגור שם יומם וליל), וממילא גם העדים-  די בכך שיעידו באופן כללי,
    מה החידוש הגדול גבי רוכלין? שאפשר להעיד באופן כללי? הרי תמיד זה כך?
שאפשר לגור באופן כללי? הרי תמיד זה כך?
 
עיין היטב בדברי ר"ת, וראה בעיניך שהוא עצמו מתייחס לשאלה זו, ומבאר את ההבדל בין המקרה הרגיל לבין רוכלין.
וכך מבאר ר"ת עצמו-
במקרה הרגיל מדובר על מצב שבו המחזיק טוען- יש לי עדים על אופן כללי, ותו לא. במקרה כזה, די בעדים כאלה.
אבל, אם המחזיק לא יטען זאת (=יש לי עדים באופן כללי בלבד), גם העדים לא יהיו נאמנים.
ואילו גבי רוכלין, גם כאשר המחזיק לא יטען כך, אנו טוענים כך (העדים הם על אופן כללי בלבד).
עיין היטב בדברי ר"ת עצמו, וראה שזהו תורף דבריו.
 
אלא שדברים אלה קשה להולמן-
אם עדים על אופן כללי נאמנים, מה ההבדל בין מקרה שבו הוא עצמו אומר מראש, שיש לו עדים כאלה, לבין מצב שבו הוא לא אומר?
אם נאמנים, אז נאמנים!!! ואם לא- אז לא.......
פרט נוסף שצריך באור בדברי ר"ת הוא- מי הרוכלין? האם המחזיק, או העדים?
והנה, מלשונו של ר"ת משמע, שהעדים הם הרוכלין. ועיין ברמ"א (סימן ק"מ), שפסק כר"ת, משמע שהמחזק הוא הרוכל.
ויש לעיין בכך.
 
נראה לענ"ד, שההסבר הוא- במקרה הראשון מדובר על אדם שהיה גר באופן כללי, ולא היה מידי יום בבית.
ולכן הוא אומר שיש לו עדים על אופן כללי בלבד- כי הוא לא היה גר שם יותר.
מחדש מר זוטרא, שדי בכך.
במקרה השני יש תוספת והיא- גם כאשר המוחזק היה גר מידי יום,
(ולכן הוא לא אומר, שיש לו עדים כלליים בלבד, שהרי הוא מצפה שיעידו על כל יום ויום),
אם העדים לא יכולים להעיד יותר מאשר באופן כללי, כגון שהם רוכלין בעירות- די בכך. גם אם הוא עצמו היה בבית ברציפות.
 
כלומר- הם נאמנים גם במקרה, שהמוחזק לא מחזיק ברציפות, וגם כאשר המוחזק מחזיק ברציפות, ורק העדים הם אלה שלא יודעים.
וזה באור דברי ר"ת (במקרה הראשון) שהמוחזק טוען. "טוען", כלומר: טוען שהוא לא היה גר באופן קבוע.
ולפ"ז, גם דברי הרמ"א מובנים.
ועיין היטב בכל הנ"ל שאלו דברים אמיתיים לענ"ד.
 
6.  כעת נבדוק את דברי הגמ' עד כאן, עד כמה הם מובנים לפי כל שיטה ושיטה.
     כבר ראינו, שלפי ר"ת קשה להבין מה ההבדל בין המקרה הראשון לבין המקרה גבי רוכלין. ננסה להתבונן בשאר חלקי הסוגיא.
הנה, בדברי מר זוטרא, כל אחת משיטות הראשונים גורסת אחרת: "דדר" (רשב"ם), "דדרו" (ר"ח), "דדיירנא" (ר"ת).
אמנם נראה לענ"ד לומר, שלא היתה גירסא ברורה ומוסכמת כאן, ולכן כל שיטה יכולה לגרוס נוסח המתאים לשיטתה.
 
אבל, ר"ת כתב, שרבא (לעיל) לא באר את שיטתו האמיתית, אלא כל דבריו היו רק להוציא את המקשה מסברתו.
וכמובן שזה דוחק, וצריך להבין מה דוחק את ר"ת לבאר כך.
ועוד- גבי רוכלין משמע, שהגירסא הפשוטה היא "ומודה מר זוטרא", שהרי הוא זה שדיבר לעיל!!! וכן משמע מדברי התוס',
שר"ח ור"ת הם אלה ששינו את הגירסא ל"ומודה רבא", וצריך להבין מה דחק אותם.
ועוד- עיין בדברי ר"ת, שאומר שזה לא רק רבא אלא גם אביי ומר זוטרא שמודים....כמובן שאין זו פשטות הגמ'....... 
דוחק נוסף בדברי ר"ת- כפי שהוא אומר בעצמו: "והוה ליה למימר עדותן עדות אלא אגב דנקיט ברישא דמילתיה" וכו'. וכמובן שגם זה דוחק.
 
כלומר, זה ברור שר"ת נכנס בעוד ועוד דוחקים בסוגיא. יש לברר מה מכריח אותו להכנס לכל אותם דוחקים.
קודם לכן נסכם את הדחוקים לפי ר"ת:
א. מה המיוחד ברוכלין.
ב. לעיל, רבא לא אמר את דעתו האמיתית.
ג. משנים את הגירסא גבי רוכלין (וזה קשה גם לפי ר"ח).
ד. לא רק רבא מודה.
ה. מר זוטרא לא אמר דבריו בצורה מדויקת.
 
אין אלו קושיות על ר"ת. ר"ת מתייחס לכל זה, וכותב שלמרות כל הבעיות האלו, הוא בכל זאת כותב את דבריו.
אלו רק דחוקים שנובעים מפרושו של ר"ת.
הבעיה היא- מי מכריח את ר"ת לפרש בצורה כזאת, שיקשה עליו מכל כיוון?
 
7.  ונראה לומר, שאמנם רשב"ם מסתדר טוב יותר לכל אורך הסוגיא. אלא, שלפי דבריו כמעט אי אפשר להעזר בחזקת ג' שנים!
     שהרי, לשיטתו צריך להעיד על שלוש שנים ממש!! על כל יום ויום!!! ולפי ר"ח גם על כל לילה ולילה!!!!
וכי, מי הוא זה ואיזה הוא שיכול להביא עדים על כך????? וא"כ התרוקנה חזקת ג"ש מכל תוכן!!!!!!
רק לפי ר"ת, שמספיק לגור (ומספיק גם להעיד) באופן כללי, יש טעם לחזקת ג"ש, ויש טעם לפרק ג' של בבא-בתרא........
וזאת סיבה כל כך חזקה, שבגללה מוכן ר"ת להכנס לעוד ועוד דחוקים בסוגיא!!
ועיין בכך היטב, שנלענ"ד שהנה אמת נכון הדבר.
 
8.  השלב הבא הוא, להבין מה קורה בהמשך הסוגיא- "חנותא דמחוזא".
     עיין היטב בתו"ה "ומודה".
תוס' מבארים מה שמבארים, שואלים: פשיטא? ועונים, מוסיפים שלפ"ז ניתן לתרץ קושיא נוספת, שואלים קושיא שלישיתו עונים. עיין שם היטב.
חשוב להתבונן- האם יש קשר בין כל אותם קושיות? האם הרשב"ם מתייחס לכל זה? האם גם על שיטתו קשה?
 
נתבונן היטב בדברי התוס', ובדברי הרשב"ם- האם יש מחלוקת עקרונית בינהם?
והנה אחר העיון עולה- יש! יש כאן מחלוקת עקרונית.
האם השנים ב"חנותא דמחוזא" הם רצופות? הרשב"ם כותב, שאם המערער יטען, שהן לא רצופות "אין חוששים לטענתו". כלומר- הן כן רצופות!!
ואילו התוס' טוענים: "ואע"ג דלאו רצופות" וכו'. כלומר- השנים לא רצופות.....
 
וא"ת, למאי נ"מ אם נגדיר כמו תוס' או כמו הרשב"ם?
הנ"מ היא- האם צריך ג' שנים, או בענין 6 שנים? והנה, לפי תוס' בעינן 6 שנים, ואילו השו"ע שסובר כרשב"ם מסתפק ב-3 שנים.
באור הענין הוא, שכאשר עובדים בשדה אע"פ שלא עובדים כל דקה ודקה ממש, בכל זאת זה נקרא שעבדו 3 שנים, כי כך הדרך.
אבל בשדה שהדרך שם להוביר, צריך להשלים עוד 3 שנים נוספות (כפי שכתב הרשב"ם עצמו לעיל), כי שם אנו מגדירים את המצב- 
שלא עבדו ב-3 שנים.
וממילא גם כאן, נחלקו רשב"ם ותוס' כיצד להתייחס ל"חנותא דמחוזא": האם כאל מצב שבו לא עובדיםבלילה- וממילא צריך 6 שנים,
או כמו אל מצב שכך הדרך לעבוד, וממילא מספיק 3 שנים.
 
9. ונראה לענ"ד, שרשב"ם ותוס' לשיטתם:
    הרי ראינו שתוס' (ר"ת) סוברים, שתמיד די בכך, שהמחזיק יחזיק "באופן כללי". אין צורך ב-3 שנים שלימות ומושלמות לגמרי.
ממילא, מה החידוש ב"חנותא דמחוזא"? שם אנחנו "יורדים" שלב נוסף, ואומרים שאף כאשר לא החזיק 3 שניםרצופות כלל, בכל זאת, זו חזקה.    
כלומר, היינו כמו שדה שמובירים, וממילא קשה מה החידוש, וממילא צריך 6 שנים,
וממילא קשה מדוע קטע זה בסוגיא מופיע כאן, ולא לעיל גבי שדה שמובירים.
 
אבל הרשב"ם הרי סובר שבדרך כלל, בעינן 3 שנים מושלמות.
א"כ, בחנותא במחוזא החידוש הוא רק, שלא צריך מושלמות, ואפ"ה זה נקרא חזקה כדרך. 
זה כלל לא קשור לשדה שמובירים וכלל לא קשור לסוגיא הקודמת!!
ממילא לא קשה כלל, מה החידוש, א"צ 6 שנים, ומקום החלק הזה בסוגיא, כאן.
עיין בכל זה היטב!!
 
שוב אנו רואים, שהרשב"ם מסתדר טוב יותר עם כל הפרטים בסוגיא, ובכל זאת תוס' חולקים מן הסיבה שהתבארה לעיל.
והדברים נהירים!!!
 
10. ועיין היטב תוד"ה "בשכוני", לקמן בסוף העמוד, ובפרט בדברי תוס' "דאטו יש להם" וכו'.
     ותוס' לשיטתם ורשב"ם לשיטתו.
 
איני רוצה להאריך יותר- ותן לחכם ויחכם עוד, לנבון ויוסיף לקח!!!
 

Урок 5

חזקתהבתים 19
שיכוני גוואי-
למה תוס' חולקים על רש"י?
מה סברות האמוראים? איזה סברא יותר מסתברת? למה?

Хезкат а-Батим, урок 19

Внутренние покои -

Почему Тойсфойс оспаривают мнение Рашбама?

Что считают амораим? Какое соображение более логично? Почему?

 

Урок 6

חזקת הבתים 20
שיכוני גוואי-
סיכום שיטותר"נ ורבא בה"א ובמסקנה.
למה מה שפשוט, כל כךפשוט? ולמה הגמ' חוזרת בה? ומה כל כך מסובך בדברי רבא?
ולמה השו"ע מתעלם מכל זה??????

Хезкат а-батим, урок 20

Внутренние покои -

Мнения Рав Нахмана и Рово - по начальному мнению и по выводу

Почему то, что объявлено простым, просто? Почему Гемора передумала? Что непонятного в словах Рово?

И почему Шульхан Орух вообще не интересуется всем этим?

 

Лист 30, стороны 1 и 2

Урок 1 Урок 2 Урок 3 Урок 4 Урок 5 Урок 6 Урок 7 Урок 8 Урок 9 Урок 10

Урок 1

חזקת הבתים 21
מיגו למפרע 1
באור שיטת הרשב"ם: מה הדין ולמה, במצבים שונים ואפשרויות שונות שטוען המוחזק.

Хезкат а-батим - 21

Миго ле-мафреа - 1

Мнение Рашбома: каков закон и почему, в различных ситуациях и при различных утверждениях махзика

 

Урок 2

חזקת הבתים 22
סיכום שיטת הרשב"ם.
מה הדין בכל אחד ואחד מן המצבים השונים בסוגיא!

Хезкат а-батим - 22

Общий обзор подхода Рашбама

Каков будет закон в каждом из многочисленных случаев, разбираемых в этом отрывке?

 

Урок 3

חזקת הבתים 23
מיגו למפרע-
הסבר ממצה של מושג זה. הקדמה ובאור מבנה התוס'.

Хезкат а-батим - 23

Миго ле-мафреа

Общее объяснение этого понятия

Предисловие и разъяснение построения Тойсфойс

 

Урок 4

חזקת הבתים 24
מיגו למפרע- באור שיטת תוס' 1
מה הקשר בין מיגו למפרע לבין סוגית הגמ'?
כיצד רשב"ם ותוס' מתייחסים לסוגית קשתא דעיליתא?

Хезкат а-батим - 24

Миго ле-мафреа. Объяснение подхода Тойсфойс - 1

Как связаны миго ле-мафреа и обсуждаемый отрывок Геморы?

Как Рашбом и Тойсфойс читают отрывок о чердаке в городе Каште?

 

Урок 5

חזקת הבתים 25
מיגו למפרע- באור שיטת תוס' 2
חזרה וסיכום כל הנלמד עד עכשיו

Хезкат а-батим - 25

Миго ле-мафреа. Объяснение подхода Тойсфойс - 2

Повторение и обобщение всего изученного до сих пор

 

Урок 6

חזקת הבתים 26
מיגו למפרע- באור שיטת תוס' 3
כיצד עדים מועילים למיגו למפרע?
כיצד יתכן, שהנתבע טוען נגד מי שטוען לטובתו, ובכל זאת זוכה???

Хезкат а-батим - 26

Миго ле-мафреа. Объяснение подхода Тойсфойс - 3

Как помогают свидетели в случае миго ле-мафреа?

Как может быть, чтобы ответчик утверждал противоположное тому, что говорит его защитник, и все же выиграл бы дело???

 

Урок 7

חזקת הבתים 27
מיגו למפרע- ביאור שיטת תוס' 4
כיצד הוא מסביר סוגיות שונות על פי שיטתו

Хезкат а-батим - 27

Миго ле-мафреа. Объяснение подхода Тойсфойс - 4

Как Тойсфойс объясняет другие отрывки согласно своему подходу?

 

Урок 8

חזקת הבתים   28
מיגו למפרע: סיכום שיטות רשב"ם ותוס'.
מה הדין בכל מקרה ומקרה, לפי כל שיטה? 
כיצד תוס' ורשב"ם מבארים כל סוגיא וסוגיא לשיטתם?

Хезкат а-батим – 28
Миго ле-мафреа – окнчательный обзор мнений Рашбома и Тойсфойс
Каков закон в каждом случае, согласно каждому мнению?
Как Рашбом и Тойсфойс разъясняют каждый отрывок согласно своему мнению?

 

Урок 9

חזקת הבתים 29
דף ל: פלוני גזלנא הוא
שיטת רשב"ם ושיטת תוס'.
האם הם באמת נחלקו?

Хезкат а-батим - 29

Лист 30б

"Тот, у кого ты купил - грабитель!"

Подход Рашбома и подход Тойсфойс

На самом ли деле они спорят?

 

Урок 10

חזקת הבתים 30
דף ל:  "שני חזקה טובא"
דיון מעמיק בדברי הרשב"ם והתוס'.
מה בדיוק היה המקרה,
מה הדין, ומה בדיוק הטעם.

Хезкат а-батим - 30

Лист 30б: "Много лет хазоки"

Углубление в подходы Рашбома и Тойсфойс

Что именно произошло,

каков закон и каковы его основания?

Лист 31, сторона 1 и 2

Урок 1 Урок 2 Урок 3 Урок 4 Урок 5

Урок 1

חזקת הבתים 31
סיכום: כיצד מועילה חזקה?
טוען וחוזר וטוען- הקדמה.

Хезкат а-батим - 31

Итоговый урок: каким образом помогает хазока?

Утверждает, а затем снова утверждает - вступление

Урок 2

חזקת הבתים 32
טוען וחוזר וטוען- בדיקת כל האפשרויות העולות מן הסוגיא.
השוואה בין סוגיין, לסוגיא הזהה (כמעט) לקמן.

Хезкат а-батим - 32

Утверждает, а затем снова утверждает - проверка всех возможностей, которые предоставляет отрывок

Сравнение этого отрывка и почти идентичного отрывка ниже

 

Урок 3

חזקת הבתים 33
עדים המכחישים זה את זה
סיכום השיטות והסברות

Хезкат а-батим - 33

Свидетели, противоречащие друг другу

Обзор подходов и их оснований (сварот)

 

Урок 4

חזקת הבתים 34
חזקות, סטירות ותרוצים.
מעשה דינאי המלך. 

Хезкат а-батим - 34

Хазакот, противоречия и их решения

История с царем Янаем

 

Урок 5

חזקת הבתים 35
חזקות- הסבר עקרוני,
ישובם של קושיות מפורסמות בעניני חזקה.

Хезкат а-батим - 35

Хазакот - принципиальное объяснение

Ответы на знаменитые вопросы, касающиеся хазакот

 ________________

 

 
 
Урок 1 דף ל: פלניא גזלנא. גמ'+רשב"ם
Урок 2 דף ל: פלניא גזלנא. גמ' רשב"ם תוס''
Урок 3 דף ל: זבנא ניהלי, מכר לי לפני 4 שנים. גמ' +רשב"ם
Урок 4 דף ל: "איזבון דינאי" "שני חזקה טובא" גמ'+רשב"ם
Урок 5 דף ל: "שני חזקה טובא". רשב"ם
Урок 6: שיעור 6 דף לא. טוען וחוזר וטוען
Урок 7: דף לא. טוען וחוזר וטוען גמ' +רשב"ם
Урок 8 : דף לא: עדים המכחישים זה את זה

Урок 9: דף לא עדים המכחישים זה את זה רשב"ם

 
 
 

Счетчик посещений

10829619
Сегодня
Вчера
На этой неделе
На прошлой неделе
В этом месяце
За прошлый месяц
За все дни
1553
2094
13069
10808078
26925
11249
10829619

Ваш IP: 144.76.68.88
Время: 2019-07-20 11:17:36

Счетчик_Яндекс

Яндекс.Метрика

S5 Box

Вход

войти?

вошел!

Входим или создаем аккаунт

Для регистрации на сайте свяжитесь с администрацией - контакты