Мидраш

Попробуем что-то как лого

потом будем разбираться

Выберите Ваш язык

בחר שפה מתאימה

  • Регистрация - לקוח חדש
Понедельник, 26 Май 2014 09:23

Рут Птиха 6

Автор

Мидраш Рабба, Рут, Птиха, 6

Текст:

ושם האיש אלימלך כיון דאתת עקתה אזלת לך ושבקת להון וילך איש מבית לחם יהודה זה שאמר הכתוב (תהלים קמ"ד) אלופינו מסובלים ר' יוחנן אמר סובלין אין כתיב כאן אלא מסובלים בשעה שהקטנים סובלין את הגדולים אין פרץ אין פרצה של מגפה כמה דתימא (שם ק"ו) ותפרץ בם מגפה ואין יוצאת אין יציאתה של מגפה כמה דתימא (ויקרא ט') ותצא אש מלפני ה' אין צוחה אין צוחה של מגפה כמה דתימא (במדבר ט"ז) וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לקולם ר"ל מסרס קרא בשעה שהגדולים סובלים את הקטנים אין פרץ של גלות דכתיב (עמוס ד') ופרצים תצאנה ואין יוצאת של גלות דכתיב (ירמיה ט"ו) שלח מעל פני ויצאו ואין צוחה של גלות דכתיב (ירמיה ח') הנה קול שועת בת עמי וכתיב וצוחת ירושלים עלתה ר' לוליאני אמר בשעה שהקטנים שומעים את הגדולים ואין הגדולים נושאין משאן של קטנים עליהן הכתוב אומר (ישעיה ג') ה' במשפט יבא ושם האיש אלימלך כד אתת עקתא אזילת לך ושבקת להון וילך איש מבית לחם יהודה:

Первая часть:

ושם האיש אלימלך כיון דאתת עקתה אזלת לך ושבקת להון וילך איש מבית לחם יהודה זה שאמר הכתוב (תהלים קמ"ד) אלופינו מסובלים ר' יוחנן אמר סובלין אין כתיב כאן אלא מסובלים בשעה שהקטנים סובלין את הגדולים אין פרץ אין פרצה של מגפה כמה דתימא (שם ק"ו) ותפרץ בם מגפה ואין יוצאת אין יציאתה של מגפה כמה דתימא (ויקרא ט') ותצא אש מלפני ה' אין צוחה אין צוחה של מגפה כמה דתימא (במדבר ט"ז) וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לקולם

Вторая часть:

ר"ל מסרס קרא בשעה שהגדולים סובלים את הקטנים אין פרץ של גלות דכתיב (עמוס ד') ופרצים תצאנה ואין יוצאת של גלות דכתיב (ירמיה ט"ו) שלח מעל פני ויצאו ואין צוחה של גלות דכתיב (ירמיה ח') הנה קול שועת בת עמי וכתיב וצוחת ירושלים עלתה

Третья и последняя часть:

 

 

 

 

Понедельник, 26 Май 2014 09:20

Рут Птиха 5

Автор

Мидраш Рут Рабба, Птиха, 5

Текст:

ר' נחמיה פתח (יחזקאל י"ג) כשועלים בחרבות נביאיך ישראל היו מה השועל הזה מצפה בחורבות לכשיראה בני אדם לאיזה צד יהי בורח כך כשועלים בחרבות (נביאיך) לא עליתם בפרצות כמשה למי היה דומה מש"ר לרועה נאמן שנפלה גדר סמוך לחשכה עמד וגדרה משלש רוחותיה נשתייר פרצה ולא היה לו שעה לגדרה ועמד הוא בתוך הפרצה בא ארי ועמד כנגדו בא זאב ועמד כנגדו אבל אתם לא עמדתם בתוך הפרצה כמשה שאלו עליתם בפרצות כמשה הייתם יכולין לעמוד במלחמה ביום אף ה':

Прочтем просто текст:

А теперь разберем, что же это значит:

Понедельник, 26 Май 2014 09:13

Рут Птиха 4

Автор

Мидраш Рут Рабба, 4

Текст целиком:

ר' יהודה בר' סימון פתח (דברים ל"ב) ויאמר אסתירה פני מהם לבן מלך שיצא לשוק ומכה ואינו לוקה מבזה ואינו מתבזה והיה עולה אצל אביו במרוצה אמר לו אביו מה את סבור שבכבודך את מתכבד אין את מתכבד אלא בכבודי מה עשה אביו הפליג דעתו ממנו ולא היה בריה משגחת עליו כך בשעה שיצאו ישראל ממצרים נפלה אימתן על כל האומות שנאמר (שמות ט"ו) שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמוגו כל יושבי כנען תפול עליהם אימתה ופחד כיון שבאו לידי עברות ומעשים רעים אמר להם הקדוש ברוך הוא מה אתם סבורים שבכבודכם אתם מתכבדים אין אתם מתכבדים אלא בשביל כבודי מה עשה הקב"ה הפליג דעתו מהם קימעא ובאו עמלקים ונזדווגו להם לישראל שנאמר (שמות י"ז) ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים ועוד באו כנעניים ונזדווגו לישראל שנאמר (במדבר כ"א) וישמע הכנעני אמר הקדוש ברוך הוא אין בכם אמנה של ממש אין אתם מאמינין לדבריכם הפכפכין אתם שנאמר (דברים ל"ב) כי דור תהפכות המה בנים לא אמון בם אמן כתיב בשעה שהנביאים מברכין אותן לא פתח אחד מהם לומר אמן עד שאמרו ירמיה שנאמר (ירמיה נ"א) ואען ואמר אמן ה' באותה שעה אמר הקב"ה הפכפכין אתם טרחנין הם סרבנין הם לכלותן אי אפשר להחזירן למצרים אי אפשר להחליפן באומה אחרת אי אפשר וכו':

Первая часть

ר' יהודה בר' סימון פתח (דברים ל"ב) ויאמר אסתירה פני מהם לבן מלך שיצא לשוק ומכה ואינו לוקה מבזה ואינו מתבזה והיה עולה אצל אביו במרוצה אמר לו אביו מה את סבור שבכבודך את מתכבד אין את מתכבד אלא בכבודי מה עשה אביו הפליג דעתו ממנו ולא היה בריה משגחת עליו כך בשעה שיצאו ישראל ממצרים נפלה אימתן על כל האומות שנאמר (שמות ט"ו) שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמוגו כל יושבי כנען תפול עליהם אימתה ופחד כיון שבאו לידי עברות ומעשים רעים אמר להם הקדוש ברוך הוא מה אתם סבורים שבכבודכם אתם מתכבדים אין אתם מתכבדים אלא בשביל כבודי מה עשה הקב"ה הפליג דעתו מהם קימעא ובאו עמלקים ונזדווגו להם לישראל שנאמר (שמות י"ז) ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים ועוד באו כנעניים ונזדווגו לישראל שנאמר (במדבר כ"א) וישמע הכנעני

Вторая и последняя часть:

אמר הקדוש ברוך הוא אין בכם אמנה של ממש אין אתם מאמינין לדבריכם הפכפכין אתם שנאמר (דברים ל"ב) כי דור תהפכות המה בנים לא אמון בם אמן כתיב בשעה שהנביאים מברכין אותן לא פתח אחד מהם לומר אמן עד שאמרו ירמיה שנאמר (ירמיה נ"א) ואען ואמר אמן ה' באותה שעה אמר הקב"ה הפכפכין אתם טרחנין הם סרבנין הם לכלותן אי אפשר להחזירן למצרים אי אפשר להחליפן באומה אחרת אי אפשר וכו':

 

 

 

 

Среда, 21 Май 2014 06:44

Рут Птиха 3

Автор

Мидраш Рут Рабба, Птиха, Мидраш 3

Мидраш целиком, только текст:

ג ויהי בימי שפוט השופטים ויהי רעב (משלי כ"א) הפכפך דרך איש וזר זה עשו הרשע שהוא מתהפך ובא על ישראל בגזרות גנבתון לא גנבנון קטלתון לא קטלנון לא גנבת מאן גנב עמך לא קטלת מאן קטל עמך קניס להון יזמי להון אייתי ארגונך אייתי גולגלתך אייתי דימוסיך איש זה עשו הרשע שנאמר (בראשית כ"ה) ויהי עשו איש יודע ציד וזר שעשה עצמו זר למילה וזר למצות וזך זה הקדוש ברוך הוא שהוא נוהג עמו במדת ישרות ונותן לו שכרו בעולם הזה כפועל העושה מלאכה עם בעל הבית באמונה ד"א הפכפך דרך איש אלו או"ה שמהפכין ובאין על ישראל בגזרות איש הבאים מנח שנקרא איש וזר שהם עובדין עבודת כוכבים וזך ישר פעלו זה הקב"ה שנוהג עמהם בישרות ר' אחא אמר הפכפך דרך אלו ישראל שנאמר (דברים ל"ב) כי דור תהפוכות המה איש (שופטים כ"א) ואיש ישראל נשבע וזר שעשו עצמם לפני הקב"ה כזרים שנאמר (הושע ה') בה' בגדו כי בנים זרים ילדו וזך זה הקדוש ברוך הוא שנוהג עמהם במדת יושר בעולם הזה ונותן שכרם שלם לעתיד כאומן העושה מלאכה באמונה אצל בעל הבית באותה שעה אמר הקב"ה בני סרבנין הן לכלותן אי אפשר להחזירין למצרים אי אפשר להחליפם באומה אחרת איני יכול אלא מה אעשה להם הריני מייסרן ביסורים ומצרפן ברעבון בימי שפוט השופטים הה"ד ויהי בימי שפוט השופטים ויהי רעב בארץ:

 

 Первый отрывок

ויהי בימי שפוט השופטים ויהי רעב (משלי כ"א) הפכפך דרך איש וזר זה עשו הרשע שהוא מתהפך ובא על ישראל בגזרות גנבתון לא גנבנון קטלתון לא קטלנון לא גנבת מאן גנב עמך לא קטלת מאן קטל עמך קניס להון יזמי להון אייתי ארגונך אייתי גולגלתך אייתי דימוסיך איש זה עשו הרשע שנאמר (בראשית כ"ה) ויהי עשו איש יודע ציד וזר שעשה עצמו זר למילה וזר למצות וזך זה הקדוש ברוך הוא שהוא נוהג עמו במדת ישרות ונותן לו שכרו בעולם הזה כפועל העושה מלאכה עם בעל הבית באמונה

Второй отрывок

ד"א הפכפך דרך איש אלו או"ה שמהפכין ובאין על ישראל בגזרות איש הבאים מנח שנקרא איש וזר שהם עובדין עבודת כוכבים וזך ישר פעלו זה הקב"ה שנוהג עמהם בישרות

Третий и последний отрывок

ר' אחא אמר הפכפך דרך אלו ישראל שנאמר (דברים ל"ב) כי דור תהפוכות המה איש (שופטים כ"א) ואיש ישראל נשבע וזר שעשו עצמם לפני הקב"ה כזרים שנאמר (הושע ה') בה' בגדו כי בנים זרים ילדו וזך זה הקדוש ברוך הוא שנוהג עמהם במדת יושר בעולם הזה ונותן שכרם שלם לעתיד כאומן העושה מלאכה באמונה אצל בעל הבית באותה שעה אמר הקב"ה בני סרבנין הן לכלותן אי אפשר להחזירין למצרים אי אפשר להחליפם באומה אחרת איני יכול אלא מה אעשה להם הריני מייסרן ביסורים ומצרפן ברעבון בימי שפוט השופטים הה"ד ויהי בימי שפוט השופטים ויהי רעב בארץ:

Вторник, 13 Май 2014 12:40

Рут Птиха 2

Автор

Рут Рабба, Птиха, Мидраш 2

Мы начнем с полного текста, а потом подробно объясним его., разделив на три отрывка.

Итак, текст:

ב ויהי בימי שפוט השופטים (משלי י"ט) עצלה תפיל תרדמה על ידי שנתעצלו ישראל לעשות גמול חסד ליהושע הה"ד (יהושע כ"ד) ויקברו אותו בגבול נחלתו מצפון להר געש א"ר ברכיה חזרנו על כל המקרא ולא מצינו מקום ששמו געש ומהו הר געש ע"י שנתגעשו ישראל מעשות גמילות חסד ליהושע באותה שעה נחלקה א"י והיתה חלוקה חביבה עליהם יותר מדאי והיו ישראל עוסקין במלאכתן זה עוסק בשדהו וזה עוסק בכרמו וזה עוסק בזיתיו וזה עוסק בפוצמו לפרש (שם) ונפש רמיה תרעב נתגעשו מעשות ג"ח ליהושע ובקש הקב"ה להרעיש את העולם כולו על יושביו כמד"א (תהלים י"ח) ותגעש ותרעש הארץ ונפש רמיה תרעב על שהיו מרמין להקדוש ברוך הוא מהם עובדי עבודת כוכבים לכך הרעיבן הקב"ה מרוח הקדש דכתיב (ש"א ג) ודבר ה' היה יקר בימים ההם ד"א עצלה תפיל תרדמה על ידי שנתעצלו ישראל מלעשות תשובה בימי אליהו תפיל תרדמה רבתה הנבואה רבתה ואת אמרת תפיל כמד"א נפל שעריהון דפוריא אמר רבי סימון כאיניש דאמר לחבריה הא סקא והא סלעא והא סאה תקום אכול דא"ר דרוסא ששים רבוא נביאים עמדו להם לישראל בימי אליהו ר' יעקב אמר מאה ועשרים רבוא א"ר יוחנן מגבת ועד אנטיפרס ששים רבוא עיירות הן ואין לך עיירות מקולקלות מהן מבית אל ויריחו יריחו על שאררה יהושע בית אל על שהיו עגלים של ירבעם עומדים שם וכתיב (מלכים ב' ב') ויצאו בני הנביאים אשר בית אל אל אלישע נביאים אין נביאים פחות מב' ומפני מה לא נתפרסמה נבואתם שלא היה בה צורך לדורות אמור מעתה כל נבואה שאינה צורך לדורות לא נתפרסמה אבל לעתיד לבא הקדוש ברוך הוא בא ומביאן עמו ותתפרסם נבואתם הה"ד (זכריה י"ד) ובא ה' אלהי כל קדשים עמך ונפש רמיה תרעב ע"י שהיו מרמים להקב"ה מהם עובדין לעבודת כוכבים ומהם עובדים להקדוש ב"ה הוא שאליהו אומר להם (מלכים א' י"ח) עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים תרעב הרעיבן הקב"ה בימי אליהו שנאמר (שם) חי ה' אשר עמדתי לפניו דבר אחר עצלה תפיל תרדמה על ידי שנתעצלו ישראל מלעשות תשובה בימי שופטים תפיל תרדמה ונפש רמיה תרעב על ידי שהיו מרמים להקדוש ברוך הוא מהם עובדין לעבודת כוכבים ומהם עובדים להקב"ה הרעיבן הקדוש ברוך הוא ברעבון בימי שופטיהם:

 

Первый отрывок:

ב ויהי בימי שפוט השופטים (משלי י"ט) עצלה תפיל תרדמה על ידי שנתעצלו ישראל לעשות גמול חסד ליהושע הה"ד (יהושע כ"ד) ויקברו אותו בגבול נחלתו מצפון להר געש א"ר ברכיה חזרנו על כל המקרא ולא מצינו מקום ששמו געש ומהו הר געש ע"י שנתגעשו ישראל מעשות גמילות חסד ליהושע באותה שעה נחלקה א"י והיתה חלוקה חביבה עליהם יותר מדאי והיו ישראל עוסקין במלאכתן זה עוסק בשדהו וזה עוסק בכרמו וזה עוסק בזיתיו וזה עוסק בפוצמו לפרש (שם) ונפש רמיה תרעב נתגעשו מעשות ג"ח ליהושע ובקש הקב"ה להרעיש את העולם כולו על יושביו כמד"א (תהלים י"ח) ותגעש ותרעש הארץ ונפש רמיה תרעב על שהיו מרמין להקדוש ברוך הוא מהם עובדי עבודת כוכבים לכך הרעיבן הקב"ה מרוח הקדש דכתיב (ש"א ג) ודבר ה' היה יקר בימים ההם

Второй отрывок (запись по техническим причинам поделена на две части)

ד"א עצלה תפיל תרדמה על ידי שנתעצלו ישראל מלעשות תשובה בימי אליהו תפיל תרדמה רבתה הנבואה רבתה ואת אמרת תפיל כמד"א נפל שעריהון דפוריא אמר רבי סימון כאיניש דאמר לחבריה הא סקא והא סלעא והא סאה תקום אכול דא"ר דרוסא ששים רבוא נביאים עמדו להם לישראל בימי אליהו ר' יעקב אמר מאה ועשרים רבוא א"ר יוחנן מגבת ועד אנטיפרס ששים רבוא עיירות הן ואין לך עיירות מקולקלות מהן מבית אל ויריחו יריחו על שאררה יהושע בית אל על שהיו עגלים של ירבעם עומדים שם וכתיב (מלכים ב' ב') ויצאו בני הנביאים אשר בית אל אל אלישע נביאים אין נביאים פחות מב' ומפני מה לא נתפרסמה נבואתם שלא היה בה צורך לדורות אמור מעתה כל נבואה שאינה צורך לדורות לא נתפרסמה אבל לעתיד לבא הקדוש ברוך הוא בא ומביאן עמו ותתפרסם נבואתם הה"ד (זכריה י"ד) ובא ה' אלהי כל קדשים עמך ונפש רמיה תרעב ע"י שהיו מרמים להקב"ה מהם עובדין לעבודת כוכבים ומהם עובדים להקדוש ב"ה הוא שאליהו אומר להם (מלכים א' י"ח) עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים תרעב הרעיבן הקב"ה בימי אליהו שנאמר (שם) חי ה' אשר עמדתי לפניו

 И третий, заключительный отрывок:

דבר אחר עצלה תפיל תרדמה על ידי שנתעצלו ישראל מלעשות תשובה בימי שופטים תפיל תרדמה ונפש רמיה תרעב על ידי שהיו מרמים להקדוש ברוך הוא מהם עובדין לעבודת כוכבים ומהם עובדים להקב"ה הרעיבן הקדוש ברוך הוא ברעבון בימי שופטיהם:

 

 

Среда, 07 Май 2014 12:16

Рут Птиха 1-1

Автор

Рус Раббо, Психто, 1, Мидраш 1

Сначала прочтем текст целиком:

ויהי בימי שפוט השופטים ר' יוחנן פתח ואמר (תהלים נ') שמעה עמי ואדברה א"ר יוחנן אין מעידין אלא בשומע רבי יודן ברבי סימון אמר לשעבר היו קרויין ישראל כשאר כל האומות סבתא ורעמא וסבתכא מכאן ואילך אין נקראין אלא עמי שמעה עמי ואדברה מאין זכיתם שתקראו עמי מואדברה ממה שדברתם לפני בסיני ואמרתם (שמות כ"ד) כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע א"ר יוחנן שמעה עמי לשעבר ואדברה לעתיד לבא שמעה עמי בעולם הזה ואדברה בעולם הבא כדי שיהא לי פתחון פה בפני שרי אומות העולם שעתידין לקטרגם לפני ולומר רבון העולמים אלו עובדין עבודת כוכבים ואלו עובדין עבודת כוכבים אלו גלו עריות ואלו גלו עריות אלו שפכו דמים ואלו שפכו דמים אלו יורדין לגן עדן ואלו יורדין לגיהנם אותה שעה סניגרון של ישראל משתתק הדא היא דתימא (דניאל י"ב) ובעת ההיא יעמד מיכאל וכי יש ישיבה למעלה והא א"ר חנינא אין ישיבה למעלה דכתיב (שם ז') קרבת על חד מן קאמיא מהו דין לשון קאמיא קיימא דכתיב (ישעיה ו') שרפים עומדים ממעל לו וכתיב (ד"ה ב' י"ח) וכל צבא השמים עומדים עליו מימינו ומשמאלו ואתה אומר יעמוד מהו יעמוד משתתק כמד"א (איוב ל"ב) והוחלתי כי לא ידברו עמדו לא ענו עוד אמר לו הקב"ה נשתתקת ואין אתה מלמד סניגוריא על בני חייך שאני מדבר בצדקה ומושיע את בני באיזו צדקה ר"א ור' יוחנן חד אמר בצדקה שעשיתם את עולמי על שקבלתם את תורתי שאלו לא קבלתם את תורתי הייתי מחזיר אותו לתהו ובהו דא"ר הונא בשם ר' אחא (תהלים ע"ה) נמוגים ארץ וכל יושביה כבר היה העולם מתמוגג והולך אלולי שעמדו ישראל לפני הר סיני וכו' ומי ביסם את העולם אנכי תכנתי עמודיה בזכות אנכי תכנתי עמודיה סלה וחד אמר בצדקה שעשיתם את עצמכם על שקבלתם את תורתי שאילולי כן הייתי מכלה אתכם מן העמים אלהים אלהיך אנכי ר' יוחנן אמר דייך אני פטרונך ור"ל אמר אע"פ שאני פטרונך מה פטרוני מהני בדינא תאני רשב"י אלהים אנכי לכל באי עולם ולא ייחדתי שמי אלא על עמי ישראל אין אני נקרא אלהי כל האומות אלא אלהי ישראל אלהים אלהיך אנכי ר' יודן פתר קרייא במשה אמר הקדוש ברוך הוא למשה אף על פי שקראתי אותך אלהים לפרעה אלהיך אנכי אני על גבך ר' אבא בר יודן פתר קרייא בישראל אע"פ שקראתי אתכם אלהים שנאמר (שם פ"ב) אני אמרתי אלהים אתם אלהיך אנכי דעו שאנכי על גביכם רבנן פתרי קרייא בדיינים אף על פי שקראתי אתכם אלהים שנאמר (שמות כ"ב) אלהים לא תקלל דעו שאני על גביכם וחזר ואמר לישראל אני חלקתי כבוד לדיינים וקראתי אותם אלהים והן מבזים אותם אוי לדור ששפטו את שופטיהם:

Теперь можно начать разбирать этот Мидраш по частям:

Второй отрывок:

ויהי בימי שפוט השופטים ר' יוחנן פתח ואמר (תהלים נ') שמעה עמי ואדברה 

Третий отрывок:

א"ר יוחנן אין מעידין אלא בשומע רבי יודן ברבי סימון אמר לשעבר היו קרויין ישראל כשאר כל האומות סבתא ורעמא וסבתכא מכאן ואילך אין נקראין אלא עמי שמעה עמי ואדברה מאין זכיתם שתקראו עמי מואדברה ממה שדברתם לפני בסיני ואמרתם (שמות כ"ד) כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע 

Четвертый отрывок:

א"ר יוחנן שמעה עמי לשעבר ואדברה לעתיד לבא 

Пятый отрывок:

שמעה עמי בעולם הזה ואדברה בעולם הבא כדי שיהא לי פתחון פה בפני שרי אומות העולם שעתידין לקטרגם לפני ולומר רבון העולמים אלו עובדין עבודת כוכבים ואלו עובדין עבודת כוכבים אלו גלו עריות ואלו גלו עריות אלו שפכו דמים ואלו שפכו דמים אלו יורדין לגן עדן ואלו יורדין לגיהנם אותה שעה סניגרון של ישראל משתתק הדא היא דתימא (דניאל י"ב) ובעת ההיא יעמד מיכאל וכי יש ישיבה למעלה והא א"ר חנינא אין ישיבה למעלה דכתיב (שם ז') קרבת על חד מן קאמיא מהו דין לשון קאמיא קיימא דכתיב (ישעיה ו') שרפים עומדים ממעל לו וכתיב (ד"ה ב' י"ח) וכל צבא השמים עומדים עליו מימינו ומשמאלו ואתה אומר יעמוד מהו יעמוד משתתק כמד"א (איוב ל"ב) והוחלתי כי לא ידברו עמדו לא ענו עוד אמר לו הקב"ה נשתתקת ואין אתה מלמד סניגוריא על בני חייך שאני מדבר בצדקה ומושיע את בני

Шестой отрывок

באיזו צדקה ר"א ור' יוחנן חד אמר בצדקה שעשיתם את עולמי על שקבלתם את תורתי שאלו לא קבלתם את תורתי הייתי מחזיר אותו לתהו ובהו דא"ר הונא בשם ר' אחא (תהלים ע"ה) נמוגים ארץ וכל יושביה כבר היה העולם מתמוגג והולך אלולי שעמדו ישראל לפני הר סיני וכו' ומי ביסם את העולם אנכי תכנתי עמודיה בזכות אנכי תכנתי עמודיה סלה וחד אמר בצדקה שעשיתם את עצמכם על שקבלתם את תורתי שאילולי כן הייתי מכלה אתכם מן העמים

Седьмой отрывок

אלהים אלהיך אנכי ר' יוחנן אמר דייך אני פטרונך ור"ל אמר אע"פ שאני פטרונך מה פטרוני מהני בדינא תאני רשב"י אלהים אנכי לכל באי עולם ולא ייחדתי שמי אלא על עמי ישראל אין אני נקרא אלהי כל האומות אלא אלהי ישראל

Восьмой отрывок

אלהים אלהיך אנכי ר' יודן פתר קרייא במשה אמר הקדוש ברוך הוא למשה אף על פי שקראתי אותך אלהים לפרעה אלהיך אנכי אני על גבך ר' אבא בר יודן פתר קרייא בישראל אע"פ שקראתי אתכם אלהים שנאמר (שם פ"ב) אני אמרתי אלהים אתם אלהיך אנכי דעו שאנכי על גביכם רבנן פתרי קרייא בדיינים אף על פי שקראתי אתכם אלהים שנאמר (שמות כ"ב) אלהים לא תקלל דעו שאני על גביכם וחזר ואמר לישראל אני חלקתי כבוד לדיינים וקראתי אותם אלהים והן מבזים אותם אוי לדור ששפטו את שופטיהם

 

Главная

Рав Баум

Рав Раковский

Рав Гельфанд

Объявления

Контакты

Рав Гурвич

Другие уроки

Кутуков

Архив

Контакты

Счетчик посещений

10825114
Сегодня
Вчера
На этой неделе
На прошлой неделе
В этом месяце
За прошлый месяц
За все дни
941
1795
8564
10808078
22420
11249
10825114

Ваш IP: 54.81.69.220
Время: 2019-07-18 13:45:06

Счетчик_Яндекс

Яндекс.Метрика

S5 Box

Вход

войти?

вошел!

Входим или создаем аккаунт

Для регистрации на сайте свяжитесь с администрацией - контакты