Бава Меция, глава 2

Попробуем что-то как лого

потом будем разбираться

Выберите Ваш язык

בחר שפה מתאימה

 • Регистрация - לקוח חדש
Ошибка
 • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 246
Рав Баум - Бава Меция, глава 2 - с описаниями

Рав Баум - Бава Меция, глава 2 - с описаниями (134)

Среда, 26 Декабрь 2012 19:01

Рав Баум - Бава Меция, глава 2 - листок4

Автор

 

דף החנה 4

Лист для самоподготовки – 4

בס"ד

 

אלו מציאות דף הכנה 4 (כ"א:)

 

עיין גפ"ת : "ת"ש פירות מפוזרין" עד: "ת"ש מאימתי".

נשים לב לכמה בעיות בסוגיא.

 

 

א. מה הדין כאשר יש ספק האם התייאש או לא?

 • הגמ' שואלת מפירות מפוזרין וכד'. האם שם ברור שהוא לא ידע? מה דעתך?
 • עיין רמב"ם פי"ד ה"ה ומ"מ. מה הוא תרץ?

עיין גם בדברי רע"א. להלן קטעים מדבריו:

ת"ש פירות מפוזרין וכו', והיינו דליתסר מספיקא שמא לא ידע הבעלים דנפלו מיניה.

ומעתה יקשה: מאי פריך הש"ס- אימא דמותר מס"ס (ספק דנוכרי ואת"ל דישראל, שמא ידע דנפל מיניה)?

וזה ודאי לא מסתבר לומר דסתמא קתני אף במקום שאין נוכרים כלל.

אע"כ דפירכת הש"ס דסתמא קתני אף ברוב ישראלים.

ולאוקמי מתני' דוקא במחצה על מחצה, זהו דחיקא טובא.

ובאמת נראה לי דבמחצה על מחצה מותר מס"ס.

ובזה מיושב ג"כ קושית תוס'- דאמאי שאני רי"צ (אדם עשוי למשמש) אברייתא ולא אמתני'.

והיינו, דאמתני' אין הקושיא חזקה כ"כ, דאפשר לאוקמי במחצה על מחצה עכו"ם וישראלים, אך בברייתא קתני בתי כנסיות ובתי מדרשות.

 • מה הדין בספק?
 • מה המצב, ומה הדין בס"ס?
 • מה מקשה רע"א על פירכת הגמ', ומה הוא עונה?
 • כיצד מיישב רע"א את קושית התוס'?

 

בס"ד
אלו מציאות דף הכנה 27ב
כ"ט: מתני' מצא ספרים


מה נפסק להלכה?

עיין שו"ע סוף סימן י"ד ובמ"ב שם.
 • סכם את הדינים.
Воскресенье, 03 Март 2013 07:20

Рав Баум - Бава Меция, глава 2 - Листок 27а

Автор

 

בס"ד

אלו מציאות דף הכנה 27א

כ"ט: מתני' מצא ספרים

 

Воскресенье, 03 Март 2013 07:19

Рав Баум - Бава Меция, глава 2 - Листок 26

Автор

 

בס"ד

אלו מציאות דף הכנה 26

סוגית שומר אבידה- דף כ"ט.

 

Вторник, 12 Февраль 2013 07:04

Рав Баум - Бава Меция, глава 2 - Листок 25

Автор

בס"ד

דף הכנה 25 מתני' כ"ח:

א.   עיין גפ"ת מהמשנה עד "הא ברברבי הא בזוטרי".
סכם את הדינים בכל סוגי בעלי-החיים.
Воскресенье, 10 Февраль 2013 07:15

Рав Баум - Бава Меция, глава 2 - листок 24

Автор
בס"ד
דף הכנה 24
א.   מתני' "ועד מתי חייב להכריז" (כ"ח.)
שכניו-
 • מה פשטות דברי המשנה?
 • מה פשטות דברי הברייתא, ולמה?
Вторник, 15 Январь 2013 14:49

Рав Баум - Бава Меция, глава 2 - Листок 23б

Автор

בס"ד

דף הכנה 23ב / דף כ"ז:

עיין גפ"ת ת"ש אין מעידין" וכו', עד "לימא כתנאי".


א. להלן ציטוט מדברי כמה ראשונים:

רשב"א:
ואיכא למידק: אמאי לא אקשי ליה ממתני' דמצא פירות בכלי, דהא כלי משאלי אינשי, ואפ"ה קתני דמחזירין הפירות אגב הכלי, דאלמא לא חיישינן לשאלה?
וי"ל דדילמא לענין ממון תקנו דלא ניחוש לשאלה, לפיכך מקשה מחמור בסימני אוכף, דדרשינן מריבויא דחמור.
Воскресенье, 13 Январь 2013 07:19

Рав Баум - Бава МЕция, 27б - Сикум

Автор

Содержание отрывка Бава Меция 27б:

שלום עליכם מורי ורבותי, ידידי, אברכי הכולל
להלן סיכום של הסוגיא שנלמדת בכולל.
לא קל!! בכלל לא קל!!!
אבל......... מרתק!!

בהצלחה רבה
גוט שאבעס
יעקב באום
בס"ד 
סיכום הסוגיא כ"ז: תוד"ה "דרשהו"
שיטת תוס', רש"י, בעה"מ והרמב"ן


א. מדברי התוס' ובעה"מ יוצאת סתירה מענינית:
עיין בתוס' ששואלים על ההוכחה של הגמ' מהברייתא: והרי זה סותר את המשנה.
ואילו בעה"מ שואל: מדוע מוכיחים מברייתא ולא מוכיחים ממשנה שאומרת את אותו הדבר בדיוק!
Понедельник, 31 Декабрь 2012 06:59

Рав Баум - БМ2 - листок23

Автор
בס"ד
אלו מציאות כ"ז.-כ"ז: / דף הכנה 23א
א.   עיין גפ"ת: "תנו רבנן, אשר תאבד" וכו', עד סוף העמוד.


ב.   עיין גפ"ת: "איבעיא להו" וכו', עד: "אמר רבא אם תימצי לומר".

רד"ה "לאהדורי גט" מסביר את הנ"מ בשאלה זו.
לכאורה צריך לשים לב ל-3 מקרים: נפל מהשליח, נפל מהאשה, נפל מהשליח. נסה להבין:
 • מה צדדי הבעיה בכל אחת מהאפשרויות?
 • מה צריך להיות הדין בכל אחת מהאפשרויות, אם נאמר שסימנים ד"ת?
 • מה צריך להיות הדין בכל אחת מהאפשרויות, אם נאמר שסימנים ד"ס?
 • למה רש"י בחר דוקא באוקימתא זו?
Понедельник, 31 Декабрь 2012 06:57

Рав Баум - БМ2 - листок22_и_экзамен

Автор
בס"ד
אלו מציאות / דף הכנה 22 מבחן!!
עיין גפ"ת עד: "לסימנים הוא דאתא".
 1. רד"ה "בסימני אוכף" כתב: אם אין לו סימן בחמור. איזה חידוש מחדש רש"י? מנין לרש"י זאת?
 2. רד"ה "לגיזת זנבו". האם הוא מסכים לדברי תוד"ה "לגיזת"? הסבר.
 3. רד"ה "אפקורי מפקר" כתב: "למי שטרח". מה מחדש רש"י? מנין זאת לרש"י? ובכלל- הרי הפקר שאינו לכ"ע לא מועיל??
 4. רד"ה "אמרי מדנקט": "ואנן הוא דלא ידעינן". מה הבינה הגמ' בקושיא? מה היא מבינה כעת, בתרוץ?
 5. תוד"ה "בעדי אוכף": הסבר את דבריו. עיין מהרש"א. הסבר את דבריו.
 6. תוד"ה "חמור". מה קשה על ב"ה?
 7. תוד"ה "ושה": מה הקושיא ומה התרוץ? איזה כלל עולה מתוך התוס'? האם יש הסבר לכלל זה?
Страница 1 из 10

Главная

Рав Баум

Рав Раковский

Рав Гельфанд

Объявления

Контакты

Рав Гурвич

Другие уроки

Кутуков

Архив

Контакты

Счетчик посещений

10829626
Сегодня
Вчера
На этой неделе
На прошлой неделе
В этом месяце
За прошлый месяц
За все дни
1560
2094
13076
10808078
26932
11249
10829626

Ваш IP: 18.209.104.7
Время: 2019-07-20 11:21:38

Счетчик_Яндекс

Яндекс.Метрика

S5 Box

Вход

войти?

вошел!

Входим или создаем аккаунт

Для регистрации на сайте свяжитесь с администрацией - контакты