Сукка

Попробуем что-то как лого

потом будем разбираться

Выберите Ваш язык

בחר שפה מתאימה

  • Регистрация - לקוח חדש
Рав Баум - Сукка - с описаниями

Рав Баум - Сукка - с описаниями (1)

Пятница, 26 Июль 2013 10:10

Сукка - все циклы уроков

Автор

Это старые уроки по Гемаре, которые я поленился разбивать на отдельные уроки и ставить каждому уроку свой проигрыватеь.

Может быть, если мне когда-нибудь станут платить за поддержку сайта, я это и сделаю.

А пока что берите сами уроки там, где "только записи", а темы уроков узнавайте здесь

Тут три цикла уроков - просто Гемара, то есть ийюн, ГаПаТ - то есть разбор текста без погружения, и бекийут - быстрое изучение следующих страниц, которые мы бе-ийюн не изучали

Сукка - глава 1

Трактат Сукка для начинающих - материал для подготовки

Трактат Сукка для начинающих - экзамены

Трактат Сукка для аврехим из коллеля

Урок 1

חמתה מרובה מצילתה: שיטת רש"י ע"פ באור הר"ן. שיטת תוס'.
בדאורייתא לא שייך לשון פסול- שיטת רש"י

"Солнца больше, чем тени" - подход Раши согласно объяснению Ран.

В случае заповедей Торы невозможно выражение "пасуль", "некошерно" - подход Раши

Урок 2

לשון פסול ולשון תקנה: באור כל הסגיא על פי שיטות רש"י/תוס'.
ר"ז- שיטת ר"ן.

"Некошерно" и "как исправить" - разъяснение всего отрывка согалсно Раши и Тойсфойс

Раби Зиро - подход Ран

Урок 3

הסבר דברי תוד"ה "כי עביד" ע"פ הר"ן

Объяснение Тойсфойс на слова "Когда делает..." согласно комментарию Ран

Урок 4

סוכה ב: 
תוד"ה "עד ארבעים"-סיכום התוס', והחידושים העולים ממנו.
מי היתה הילני המלכה.
עד כמה מצות תוכחה.

Тойсфойс "До сорока..." - содержание и следствия

Кто такая царица Елена?

Каковы границы заповеди упрекать ближнего?

Урок 5

סוכה ב:/ג.
הלכות תוכחה והלכות חינוך
העולות ממעשה דהילני המלכה

Законы упрекания товарища и законы воспитания

Следствия из истории с царицей Еленой

Урок 6

וכה ג.
הלכות סוכה קטנה
וכיצד אפשר להסביר את סוגית הילני ע"פ הלכות אלו

Законы маленькой Сукки.

Как можно объяснить историю с царицей Еленой на основе этих законов?

Урок 7

סוכה ג.
סיכום האפשרויות לבאור הברייתא דהילני, ע"פ כל שיטות האמוראים,
שיטות רש"י, תוס' ואחרונים.

Как объяснить Барайту про царицу Елену, согласно всем мнениям амораим?

Подходы Раши, Тойсфойс и Ахройним

Экзамен - 1

Урок 8

תשובות למבחן.
התחלת הסוגיא- בית שאין בו ד"א. 
(סוגיא זו נלמד בקיצור)

Ответы на экзаменационные вопросы

Начало отрывка про "дом размером меньше 4 амот"

(Этот отрывок мы изучим вкратце)

Урок 9

דיון הגמ' על הברייתא ד"בית פחות מ-4 אמות"

Как Гемора обсуждает Барайту о "доме, в котором меньше 4 амот"

Урок 10

סוכה ד.
ביטול כרים וכסתות, באור תוד"ה "אע"ג",והסוגיא דעירובין.

Аннулирование одеял, Тойсфойс "Несмотря на...", отрывок из Эрувин

Урок 11

חלק ראשון- הקדמה לראש השנה
באור מבנה הסליחות וטעם אמירת 13 מידות
חלק שני
סוכה ד.
שיעור 11
ההלכה בקשר למחלוקת הראשונים בשיעור הקודם.
שיטת המאירי, והקשר בינה לבין דברי רש"י

Первая часть - введение в проблематику Рош а-Шана

Как построены Слихот, и почему произносят 13 качеств?

Вторая часть - Сукка 4а. Алаха на тему спора Ришойним из прошлого урока

Подход Меири и его связь с подходом Раши

Урок 12

שיטות הראשונים בסוגית: הוצין למטה מ-כ'.

Мнения Ришойним относительно веток, спускающихся ниже 20 ама

Урок 13

סוכה ד. סיום וסיכום סוגית הוצין למטה מ-כ'.

Сукка 4а. Завершение и подытоживание отрывка о ветвях, спускающихся ниже 20 ама

Урок 14

סוכה ד. איצטבא שיטת רש"י ולהלכה.

Ицтаба - помост, уменьшающий высоту Сукки. Мнение Раши и Алаха

Урок 15

חלק ראשון: במקום פרשת שבוע-
ספר יונה: הויכוחים עם הבורא
חלק שני:
סוכה ד. איצטבא: באור מעמיק בשיטת רש"י ע"פ הר"ן והשפ"א

Первая часть. Книга Йоны: Споры с Творцом

Вторая часть. Ицтаба. Глубокое понимание Раши на основе комментариев Ран и Рашбо

Урок 16

ד./ד: סוגיא דחקק: הסבר שיטת רש"י ע"פ הר"ן

Лист 4а-4б. Яма в маленькой Сукке - объяснение Раши с точки зреняи Ран

Урок 17

ד: סוגיא דחקק 
הסבר שיטת הטור והשו"ע

Лист 4б - Отрывок о выкопанной яме

Разъяснение подхода Тур и Шульхан Оруха

Урок 18

ד: נעץ ד' קונדסין

Лист 4б: Сукка на четырех столбах

Урок 19

ד: קונדסין, שיטת הר"ן.

Четыре столба - подход Ран

Урок 20

ה. שיעור מסכם- מנלן שגובה מינימאלי של סוכה הוא 10 טפחים
שיטות הראשונים והאחרונים מהי אסמכתא

Лист 5а. Итоговый урок - откуда известно, что минимальная высота Сукки - 10 тефахов?

Мнения Ришойним и Ахройним о том. что такое асмахта.

Урок 21

Урок 22

ז. ראש תור: שיטת רש"י תוס' ומהרש"א

"Рош тор" - мнения Раши, Тойсфойс и Мааршо

Урок 23

ז. ראש תור שיטת רש"י תוס' ומהרש"א
באור מחלוקת רב/רב סימון

"Рош тор" - мнения Раши, Тойсфойс и Мааршо

Разъяснение спора Рава и раби Симона

Урок 24

ז. באור סוגית הגמ' ע"פ שיטת רב/רב סימון

Разъяснение отрывка Геморы согласно подходам Рава и раби Симона

Урок 25

ז. באור כל הסוגיא על סמך שיטות רב/רב סימון.

Разъяснение всего отрывка согласно подходам Рава и раби Симона

Урок 26

ז. חלק ראשון בבאור סוגית מיגו לשבת
דיון בשאלה האם מועיל צוה"פ בסוכה כמין גאם

Первая часть разъяснения понятия "из Сукки выводим для Шабата"

Помогает ли цурат а-петах для Сукки, построенной буквой Г?

Урок 27

ז. מיגו משבת לסוכה
באור שיטת רש"י ע"פ הבאור הלכה

Лист 7а. "Из Шабата выводим для Сукки"

Разъяснение мнения Раши на основе Биур алаха

Урок 28

ז. באור שיטת רש"י והשו"ע

Лист 7а. Разъяснение подхода Раши и Шульхан Оруха

Урок 29

ז./ז: סיכך ע"ג מבוי שיש לו לחי, שיטות הראשונים
שיעור מקוצר מעט

Постелил схах на переулок (мавой), в котором есть палка (лехи). Подходы Ришойним

Урок 30

ח. סוכה העשויה ככיבשן- הקדמה

Сукка, построенная, как печка - введение

Урок 31

ח. סוכה העשויה ככיבשן- באור 3 השלבים

Сукка, построенная как печка - разъяснение трех уровней

Урок 32

ח. סוכה העשויה ככיבשן-
באור מחלוקת רש"י/תוס' בסוגיא

Сукка, построенная как печка - разъяснение спора Раши и Тойсфойс в этом отрывке

Урок 33

ח. סוכה העשויה ככיבשן- באור כל מהלך הגמ'.
באור דברי התוס'.

Сукко 8а. Сукка, построенная как печка - разъяснение всей логики отрывка.

Разъяснение мнения Тойсфойс.

Урок 34

א. פרשת שבוע-
יהודה ויוסף, היחס בין צדיק לבין חוזר בתשובה
ב.סוכה-
ח: סוכה העשויה ככיבשן. באור שיטת תוס'.

1 - Недельный раздел. Йегуда и Йосеф - связь между праведником и тем, кто сделал тшуву

2 - Сукка, построенная как печка - разъяснение мнения Тойсфойс

Урок 35

סוכה העשויה ככיבשן, שיטת תוס': באור וסיכום.

Сукка, построенная как печка. Мнение Тойсфойс - разъяснение и выводы.

Экзамен

Урок 36

סוכות היוצרים ח:
מחלוקת רש"י תוס' בענין חיוב סוכה במזוזה

Сукка горшечников - лист 8б

Спор Раши и Тойсфойс относительно обязанности вешать мезузу на Сукку.

Урок 37

סוף השיעור על הפטרת חנוכה
סוכות היוצרים ח:
באור כל שיטת רש"י בסוגיא

Завершение урока по ханукальной Гафторе

Сукка горшечника - разъяснение всей линии Раши в отрывке

Урок 38

חזרה על המבחן "סוכה ככיבשן".
תוספת לסוגית "סוכת יוצרים"- עשית סוכה ע"י קטן, הלכה למעשה.
תחילת סוגית-סוכה ישנה, ביאור שיטת הירושלמי, חלק ראשון.

Разбор экзамена "Сукка, построенная как печь"

Дополнение к отывку "Сукка горшечника": Сука, построенная несовершеннолетним - практическая Галоха

Начало отрывка о "старой Сукке", разъяснение подхода Йерушалми - часть 1

"Старая Сукко" - вопросы для углубленного изучения

Урок 39

ט. סוכה ישנה-
שתי שיטותבבאור דברי הירושלמי
הלכה למעשה

Лист 9а - "старая Сукка"

Два подхода к объяснению мнения Йерушалми

Практическая Галоха

Урок 40

ט. סוכה ישנה-
באור המשנה ע"פ הבבלי והירושלמי, 
לפי שיטות הרמב"ם, הב"י, המג"א.

Лист 9а - "старая Сукка"

Разъяснение Мишны согласно Бавли и Йерушалми, согласно подходам Рамбома, Бейс Йойсефа и Моген Авроом.

Урок 41

ט. עצי סוכה אסורים- פתיחה לסוגיא

Лист 9а. "Древесина Сукки запрещена" - введение в отрывок

Урок 42

ט. עצי סוכה אסורים-
באור התוס' באופן כללי,
העמקה בכל הלימודים המופיעים בגמ' ע"פ שיטת הרמב"ם

Лист 9а. "Древесина Сукки запрещена" -

Объяснение Тойсфойс в общем виде, углубление во все выводы из стихов, приведеные в Геморе, согласно подходу Рамбома.

Урок 43

ט. עצי סוכה אסורים,
באור הגמ' בביצה ע"פ ר"י ור"ת

Лист 9а. "Древесина Сукки запрещена"

Разъяснение Геморы в трактате Бейцо согласно Ри и рабейну Там.

Экзамен

Урок 44

ט: סוכה תחת האילן
באור גמ' ע"פ רש"י וב"ח

Лист 9а - "Сукка под деревом"

Разъяснение Геморы согалсно объяснениям Раши и Бах

Урок 45

ט: סוכה תחת האילן
באור תוד"ה "הא"

Лист 9а - "Сукка под деревом"

Разъяснение Тойсфойс "Вот..."

Урок 46

ט: סוכה תחת האילן
המשך באור שיטת תוס'. באור שיטת רש"י

Лист 9а - "Сукка под деревом"

Продолжение разъяснения Тойсфойс. Разъяснение Раши

Материал для подготовки

Урок 47

ט: סוכה תחת האילן
באור המשך דברי תוד"ה "הא".

Лист 9а - "Сукка под деревом"

Разъяснение следующих утверждений Тойсфойс

Урок 48

Лист 9а - "Сукка под деревом" - разъяснение подхода Рабейну Там.

Урок 49

ט: באור הקושיות על שיטת רש"י.
באור שיטת רש"י

Сукка, лист 9б. Разъяснение вопросов на подход Раши

Разъяснение подхода Раши

Урок 50

ט: סוכה תחת האילן
באור שיטת ר"ת ע"פ שלושת השיטות בראשונים

Лист 9а - "Сукка под деревом"

Разъяснение мнения рабейну Там согласно трем подходам Ришойним

Экзамен по теме "Сукка под деревом"

Урок 51

ט: סוכה תחת האילן- סיכום והלכה למעשה.
י. באור דברי ר' ירמיה בכמה מקומות בש"ס

Лист 9а - "Сукка под деревом" - выводы и практическая Алаха

Лист 10а. Объяснение слов раби Йирмея в нескольких местах в Талмуде

Урок 52

י. סוכה תחת סוכה
באור המקורות והסברות

Лист 10а - "Сукка под Суккой"

Разъяснение источников и базовых соображений

Урок 53

י. סוכה תחת סוכה
3 שיטות האמוראים בקשר לגובה הסוכה העליונה-
מה הגדרת האיסור לפי כל שיטה?
איך כל שיטה מסתדרת עם הרישא של המשנה?
איך כל שיטה מסתדרת עם הסיפא של המשנה?

Лист 10а - "Сукка под Суккой"

3 подхода Амораим к вопросы о высоте верхней Сукки

Каково определение запрета согалсно каждому подходу?

Как каждый подход сочетается с началом и концом мишны?

Урок 54

י. סוכה תחת סוכה
באור הרישא שלהמשנה ע"פ כל שיטות האמוראים
באור הסיפא של המשנה ע"פ כל שיטות האמוראים
באור הסוגיא ע"פ שיטת בעל העיטור וע"פ שיטת הרא"ש

Лист 10а - "Сукка под Суккой"

Разъяснение начала Мишны согласно всем подходам Амораим

Разъяснение конца Мишны согласно всем подходам Амораим

Разъяснение отрывка согласно подходам Баал а-Итур и Рош.

Урок 55

י. סוכה תחת סוכה
סיום הסוגיא: 
כיצד כל אחד מהאמוראים מסתדר עם הרישא ועם הסיפא שלהמשנה.
שו"ע, מ"ב ובאה"ל הלכה למעשה.

Лист 10а - "Сукка под Суккой"

Резюме всего отрывка: как каждый из амораим понимает начало и конец мишны

Шульхан Орух, Мишна Брура и Биур Алаха - практическая Алаха.

Урок 56

י. פרס עליה סדין
באור 3 השיטות בראשונים, הקשיים בכל אחת מן השיטות.

Лист 10, сторона а - "Растянул над ней простыню"

Разъяснение трех подходов Ришоним, трудности в каждом из подходов

Урок 57

י. פרס עליה סדין
באור דברי המהרש"א, שיטת ר"ת ושיטת רש"י.

Лист 10, сторона а - "Растянул над ней простыню"

Разъяснение комментария Мааршо, подходов рабейну Там и Раши

Экзамен 5 - "Растянул над ней простыню"

Урок 58

י. פרס עליה סדין:
סיכום שיטות הראשונים- גאונים, רש"י, ר"ת, מרדכי.
באור הגמ' ע"פ כל שיטה

Лист 10, сторона а - "Растянул над ней простыню"

Обзор подходов Ришоним: геоним, Раши, рабейну Там, Мордехай

Разъяснение Гемары согласно кадому подходу

Урок 59

י. פרס עליה סדין
באור כל הסוגיא ע"פ שיטת רש"י ור"ת. 
סיום הנושא

Лист 10, сторона а - "Растянул над ней простыню"

Разъяснение всего отрывка согласно подходам Раши и рабейну Там

Завершение изучения этой темы

Общий экзамен - от листа 2 до листа 10

Урок 60

חזרה קצרה על חלק מן המבחן.

Краткий разбор части экзамена

Урок 61

"הישן בכילה בסוכה" דף י:
סיכום כל האפשרויות בסוגיא.
שלב ראשון בבאור שיטת תוס'.

Лист 10, сторона б - "Спящий под пологом в Сукке"

Обзор всех возможностей в отрывке

Первый этап разъяснения подхода Тосафот

Урок 62

"הישן בכילה בסוכה" דף י:
באור 2 המהלכים בתוס', 
באור שיטת הרא"ש והרי"ץ גיאות, 
באור שיטת הרמב"ם-
והכל לאור הסוגיא בדף י"ט:.

Лист 10, сторона б - "Спящий под пологом в Сукке"

Разъяснение двух подходов Тосафот

Разъяснение подходов Рош и а-Риц Гейус

Разъяснение подхода Рамбома -

и все это в свете отрывка на листе 19б

Урок 63

הישן בכילה בסוכה" דף י:
חזרה על שיטות הראשונים בסוגיא.
באור קושית הגמ' מסוכה תחת סוכה.
באור התרוץ.
Лист 10, сторона б - "Спящий под пологом в Сукке"

Повторение подходов Ришоним к отрывку

Разъяснение вопроса, который Гемора задает из закона о "Сукке под Суккой"

Разъяснение ее ответа.

Урок 64

"הישן תחת הכילה" יא.
באור תוד"ה "אי" ע"פ מהרש"א
סיכום הסוגיא, הלכה למעשה

Лист 10, сторона б - "Спящий под пологом в Сукке"

Разъяснение Тосафот на слова "И" ("Если...") согласно Мааршо.

Итоги отрывка, практическая Алаха

"קציצתן זו היא עשייתן" (1) דף י"א./י"א: דף הכנה

Лист 11, сторона а - "Их отрезание и есть их создание" - вопросы для подготовки

Урок 65

"קציצתן זו היא עשייתן" יא.
באור שיחת רב יוסף/רב הונא
האם ק"ש זה מדרבנן?
האם חייבים בציצית בלילה?

Лист 11, сторона а - "Их отрезание и есть их создание"

Разъяснение подходов рав Йосефа и рав Гуны

Чтение Шма - заповедь мудрецов?

Действует ли ночью заповедь цицит?

Урок 66

"קציצתן זו היא עשייתן" י"א:
מהו השיעור המינימלי של גדיל הציצית? 
באיזה מקרה יש בעיה של "תעשה ולא מן העשוי" בציצית?
מי היה בדיוק ר"ש בן יהוצדק?
Лист 11, сторона а - "Их отрезание и есть их создание"

Каков минимальный размер свободной части нити цицит?

В каком случае в цицит возникает проблема "делай, но не из сделанного"?

Кто такой раби Шимон, сын Йеоцедека?

"קציצתן זו היא עשייתן" (2) דף י"א./י"א: דף הכנה

Лист 11, сторона а - "Их отрезание и есть их создание" - вопросы для самоподготовки (2)

סוכה יב. מתני' "חבילי קש" וכו' חלק 1 - דף הכנה

Сукка, лист 12а. Мишна: "Связки жердей и т.д." - часть 1 - вопросы для самоподготовки

Урок 67

"קציצתן זו היא עשייתן". הסבר שאר הפרטים בסוגיא, בקיצור נמרץ:
תוד"ה "דשלפינהו", תוד"ה "דהכא", תוד"ה "אי", תוד"ה "אמר".
וכן גם העמקה במחלוקת ר"א/ר"ע בקיצור נמרץ.
מתני' "חבילי קש" יב.
הסבר 4 המקרים בסוגיא ע"פ רש"י, בה"א של הגמ', ובמסקנה.

Лист 11, сторона а - "Их отрезание и есть их создание" - очень краткое объяснеие других моментов отрывка:

Тосафоты - 4 штуки

Краткий разбор спора раби Элиэзера - раби Акивы

Мишна "Связки жердей" - Сукка, лист 12а.

Разъяснение четырех ситуаций отрывка согласно Раши, в первом предположении Геморы и в окончательном выводе

Урок 68

"חבילי קש"
שיטת רש"י: האם ומתי רבנן גזרו, ולמה.

Сукка, лист 12 а-б - "Связки жердей"

Подход Раши: запретили ли мудрецы, когда и почему?

Урок 69

"חבילי קש"
שיטת תוס' ושיטת הטור ע"פ הב"ח.
באור עיון והעמקה.

Сукка, лист 12 а-б - "Связки жердей"

Подход Тойсфойс, и подход Тур согласно пониманию Бах.

Подробное и углубленное объяснение

Урок 70

"חבילי קש"
באור וסיכום שיטות התוס' ור"י מקרקשינא

Сукка, лист 12 а-б - "Связки жердей"

Разъяснение и подытоживание слов Тойсфойс и Ри из Каркашины (в Тур)

סוכה יב. מתני' "חבילי קש" וכו' חלק 2 - דף הכנה

Сукка, лист 12а. Мишна: "Связки жердей и т.д." - часть 1 - вопросы для самоподготовки

Урок 71

"חבילי קש"- 
באור שיטת הר"ן ע"פ הב"י, וע"פ הב"ח.
סיום הסוגיא.

המשך הסוגיא דף יב:

Сукка, лист 12 а-б - "Связки жердей"

Разъяснение подхода Ран согласно Бейс Йосеф и согласно Бах

 

Продолжение Геморы на листе 12б

סוכה יג:-יד. שאלות למחשבה

Сукка, 13б - 14а - вопросы для самоподготовки

Урок 72

דף יב:
מסכך בפשתן. שיטת רש"י, תוס', רמב"ם, ראב"ד.
נ"מ הלכה למעשה

Сукка, лист 12б

Строительство схаха из льна. Подходы Раши, Тойсфойс, Рамбома, Раавада

Следствия, важные для практической Алахи.

Урок 73 - текст без записи голоса

Урок 74

דף יד. גזרת תקרה
באור מחלוקת ר"מ/ר' יהודה ע"פ רב וע"פ שמואל.
שיטת רש"י ומהר"ם.

Сукка, лист 14а - "Запрет из-за потолка"

Разъяснение спора р. Меира и р. Йегуда согласно Раву и согласно Шмуэлю

Подход Раши и Маарама

Урок 75

דף יד. גזרת תקרה
באור המשנה והברייתא ע"פ רב וע"פ שמואל.

Сукка, лист 14а - "Запрет из-за потолка"

Разъяснение Мишны и Барайты согласно Раву и согласно Шмуэлю

Экзамен на Сукка 14а-14б

Урок 76

דף יד./יד: גזרת תקרה
באור 2 הלישנות בגמ' ע"פ מהרש"א

Сукка, лист 14а-14б - "Запрет из-за потолка"

Разъяснение обоих вариантов (лишнот) Геморы согласно Мааршо

Урок 77

דף יד./יד: גזרת תקרה
חזרה ע"פ המבחן.

Сукка, лист 14а-14б - "Запрет из-за потолка"

Повторение по экзамену

Урок 78

"תקרה שאין עליה" דף ט"ו.
באור המשנה ע"פ שיטת רב,
העמקה והרחבה.

Сукка, лист 15а - "Потолок, не обмазанный глиной"

Разъяснение мишны согласно подходу Рава,

расширение и углубление

Урок 79

"תקרה שאיו עליה" דף ט"ו
באור שיטת שמואל ע"פ רש"י ותוס'.
וע"פ הרי"ף אליבא דר"ן ורא"ש

Сукка, лист 15а - "Потолок, не обмазанный глиной"

Объяснение подхода Шмуэля согласно Раши и Тойсфойс

и согласно Рифу в понимании Рош и Ран

Урок 80

"תקרה שאין עליה" דף ט"ו.
באור עומק הפשט בשיטות הראשונים בדעת שמואל

Сукка, лист 15а - "Потолок, не обмазанный глиной"

Разъяснение глубины простого смысла подходов Ришоним к мнению Шмуэля

Урок 81

"תקרה שאין עליה" דף ט"ו.
סיכום כל ההלכות ע"פ כל שיטות הראשונים

Сукка, лист 15а - "Потолок, не обмазанный глиной"

Сведение всех Алахот согласно всем подходам Ришоним

Урок 82

שיעור המשך לשיעור ביום חמישי-
האם, ומתי אמרינן: בטל הטעם בטלה התקנה.

Продолжение прошлого урока:

Когда мы говорим, что если причина установления прекратила существовать, само установление аннулируется

מראה מקומות 1 קיץ תשע"א

Первый список источников- лето 5771

Урок 83

גמ' ט"ו: "מסככין בארוכות המיטה" 1
באור המשניות במסכת כלים

Сукка, лист 15б - "Покрывают Сукку досками от кровати"

Урок первый - разъяснение мишнайот из трактата "Келим"

Урок 84

גמ' ט"ו: "מסככין בארוכות המיטה" 2
באור שתי השיטות בסוגיא- סוגיא דשמעתין, שיטת התוספתא.

Сукка, лист 15б - "Покрывают Сукку досками от кровати"

Урок 2 - разъяснение двух подходов к отрывку - основное понимание Тосафот и понимание Тосефты

Урок 85

גמ' ט"ז. "מסככין בארוכות המיטה" 3 
באור כל הדרגות ב"ארוכות המיטה".

Сукка, лист 15б - "Покрывают Сукку досками от кровати"

Урок 3 - Разъяснение всех этапов разборки кровати на доски

Урок 86

גמ' ט"ז. "מסככין בארוכות המיטה" 4
הלכה למעשה חלק ראשון

Сукка, лист 16а - "Покрывают Сукку досками от кровати"

Урок 4 - Практическая Алаха, часть 1

Урок 87

גמ' ט"ז. "מסככין בארוכות המיטה" 5
הלכה למעשה חלק שני.
"החוטט בגדיש" 1

Сукка, лист 16а - "Покрывают Сукку досками от кровати" - урок 5

Практическая Алаха, часть 2

"Тот, кто выкопал Сукку в стогу" - часть 1

Урок 88

גמ' ט"ז. "החוטט בגדיש" 2
באור שיטת הר"ן ושיטת הרא"ש

Сукка, лист 16а - "Тот, кто выкопал Сукку в стогу" - урок 2

Разъяснение подходов Ран и Рош

Урок 89

גמ' ט"ז. "החוטט בגדיש" 3
באור שאר החידושים ברא"ש
סיכום והלכה למעשה

Сукка, лист 16а - "Тот, кто выкопал Сукку в стогу" - урок 2

Разъяснение других решений Рош

Резюме и практическая Алаха

Второй список источников - лето 5771

Третий список источников - лето 5771

Короткий урок о том, как важно готовиться к уроку

Урок 90

מתני' המשלשל דפנות (ט"ז./ט"ז:).
בקיצור נמרץ- 
אופנים עקרוניים להסביר את הסוגיא, ע"פ הערו"ל.
מהו שתי ומהו ערב בסוכה, ומה דינם. 
תם ולא נשלם!

Мишна "Спускающий стенки сверху вниз..." - лист 16а-16б

Как объяснить весь отрывок согласно Орух ле-Нер?

Что такое "основа" и "уток" ("параллельно" и "перпендикулярно") для Сукки, и каков их закон?

Закончено, но не завершено!

Пятый список источников - лето 5771

Урок 91

דופן עקומה דף י"ז.
שיטת רש"י ושיטת רמב"ם (1)

Сукка, лист 17а - "Искривленная стенка"

Подход Раши и подход Рамбама - часть 1

Урок 92

דופן עקומה (2) 
הצריכותות במשנה.

שיעור על פרשת השבוע בהעלותך- 
הנרות בבית המקדש, נרות חנוכה, ועם ישראל.

Сукка, лист 17а - "Искривленная стенка" - часть 2

Подход Раши и подход Рамбома - часть 1

Урок по недельному разделу "Беаалотха" - Свечи в Храме, свечи Хануки и народ Израиля

Урок 93

דף י"ז.- י"ז: באור מחלוקת רבה ותלמידי רב

Сукка, лист 17а-17б - Разъяснение спора Рабо и учеников из дома Рава

Урок 94

דף יז.-י"ז: סיכום המחלוקת בין רבה ותלמידי רב.
שיטת הראש
מ"ב- הלכה למעשה

Сукка, лист 17а-17б - Подведение итогов спора Рабо и учеников из дома Рава

Подход Рош

Мишна Брура - практическая Алаха

Урок 95

דף י"ח. תוד"ה "אין לבוד".
הסברה והעמקה

Сукка, лист 18а. Тойсфойс на слова "Нет ловуда..."

Объяснение простого смысла и углубленное объяснение

Шестой список источников

מראה מקומות 6

Урок 96

דף י"ח. תוד"ה "אין לבוד" העמקה וסיכום
שיטת הרא"ש

Сукка, лист 18а. Тойсфойс на слова "Нет ловуда..." - углубленное объяснение и подведение итогов

Подход Рош

Седьмой список источников

מראה מקומות 7

Урок 97

דף י"ח. שיטת הר"ן
באור הרחבה והעמקה

Сукка, лист 18а. Подход Ран

Расширенное и углубленное объяснение

Урок 98

דף י"ח./י"ח: פי תקרה
באור שיטת רש"י ותוס' חלק ראשון

Урок 99

דף י"ח: פי תקרה" 
באור כל הסוגיא ע"פ רש"י ותוס' - חלק 1

Сукка, лист 18б: "Край потолка"

Разъяснение всего отрывка согласно Раши и Тойсфойс - часть 1

Урок 100

דף י"ח: "פי תקרה"
באור כל הסוגיא ע"פ רש"י ותוס'. חלק 2
באור שיטת הרמב"ם- חלק 1.

Сукка, лист 18б: "Край потолка"

Разъяснение всего отрывка согласно Раши и Тойсфойс - часть 2

Разъяснение подхода Рамбома - часть 1

Урок 101

דף י"ח: "פי תקרה"
באור וסיכום כל הסוגיא לפי שיטות:
רש"י, תוס', רמב"ם

Сукка, лист 18б: "Край потолка"

Разъяснение и выводы из отрывка согласно всем мнениям:

Раши, Тойсфойс, Рамбом

Урок 102

דף י"ט. נראה מבחוץ
באור שיטת רש"י

Сукка, лист 19а: "Видно снаружи"

Разъяснение подхода Раши

Урок 103

דף י"ט. נראה מבחוץ
באור שיטות רש"י, תוס', רא"ש

Сукка, лист 19а: "Видно снаружи"

Разъяснение подходов Раши, Тойсфойс, Рош

Урок 104 - не записан

דף י"ט. פסל היוצא מן הסוכה 
שיטת רש"י ותוס' חלק ראשון.

Сукка, лист 19 - "Покрытие, выходящее из Сукки"

Подходы Раши и Тойсфойс - часть 1

Урок 105

דף י"ט. פסל היוצא מן הסוכה
באור מעמיק של שיטת רש"י

Сукка, лист 19 - "Покрытие, выходящее из Сукки"

Углубленное объяснение подхода Раши

Урок 106

דף י"ט. פסל היוצא מן הסוכה
סיכום שיטת רש"י ותוס'.
באור 3 האוקימתות הראשונות.

Сукка, лист 19 - "Покрытие, выходящее из Сукки"

Завершение изучения подходов Раши и Тойсфойс

Разъяснение трех первых ситуаций.

Урок 107

דף י"ט. פסל היוצא מן הסוכה
שיטת רבי הושעיא
באור קושיות תוס' על רש"י

Сукка, лист 19 - "Покрытие, выходящее из Сукки"

Подход рава Ошия.

Разъяснение вопроса, который Тойсфойс задает на Раши.

Урок 108

דף י"ט. פסל היוצא מן הסוכה
שיטת רב הושעיא, המשך

Сукка, лист 19 - "Покрытие, выходящее из Сукки"

Подход рава Ошия - продолжение

Урок 109

דף י"ט. פסל היוצא מן הסוכה
העמקה בשיטת רש"י ותוס'

Сукка, лист 19 - "Покрытие, выходящее из Сукки"

Углубленное изучение подходов Раши и Тойсфойс

Урок 110

דף י"ט:
טיט הנירוק

Сукка, лист 19б - жидкая глина

Урок 111

דף י"ט: פסל היוצא/ טיט הנירוק
באור מעמיק על שיטת רש"י בסוגיא

Сукка, лист 19 - "Покрытие, выходящее из Сукки" - "Жидкая глина"

Углубленное разъяснение подхода Раши к отрывку

Урок 112

דף י"ט: סוכה העשויה כמין צריף
באור כל מהלך הסוגיא ע"פ שיטת הפנ"י
באור המשנה באהלות

Сукка, лист 19б - "Сукка, построенная как шалаш"

Разъяснение всего отрывка согалсно Пней Йеошуа

Разъяснение мишны в Оhолойс

Урок 113

דף י"ט: מחצלת של קנים
באור כל מהלך הגמ' ע"פ רש"י וע"פ תוס'

Сукка, лист 19б: Циновка из жердей

Разъяснение всего построения отрывка согласно Раши и Тойсфойс

Урок 114

דף כ. מחצלת של קנים
המשך מהלך הגמ' ע"פ רש"י ותוס'.

Сукка, лист 20а: Циновка из жердей

Продолжение разъяснения отрывка согласно Раши и Тойсфойс

Урок 115

דף כ'. מחצלת של קנים
שיטת ר"פ ע"פ רש"י ותוס'
האם הדין הפשוט נכתב קודם? שיטת רש"י ותוס'.

Сукка, лист 20а: Циновка из жердей

Подход рав Попо согласно Раши и Тойсфойс

Всегда ли более простое пишут раньше? Подходы Раши и Тойсфойс

Урок 116

סוף הפרק

Конец главы 1 трактата Сукка

 _______

Сукка - глава 1 - понимание текста

Урок 1

שיעור 1 ב - начало

Урок 2

שיעור 2 ב. רבה, ר"ז, רבא - Урок 2, Раба, Рово, Раби Зейра

Урок 3

תוס' עד סוף העמוד - Тосафоты до конца страницы 2а

Урок 4 - не записан

Урок 5

דף ב. חזרה על תוד"ה "כי עביד"

Повторение Тойсфойс "Если сделает"

Урок 6

דף ב: באור שיטות תלמידי רב באור תוד"ה "יש"

Разъяснение подходов учеников Рава. Разъяснение Тойсфойс "Есть..."

Урок 7

דף ב: דף ג. מעשה דהילני המלכה

История с царицей Еленой

Урок 8

דף ב: חזרה על המעשה דהילני המלכה

История с царицей Еленой - повторение

Урок 9

דף ג. סוגיא ד"ראשו רובו ושולחנו". 
תוד"ה "דאמר"

Сукка, 3а

Отрывок о "голове, большей части и столе"

Тойсфойс на слова "И сказал"

Урок 10

דף ג. תוד"ה "דאמר"

Лист 3а. Тойсфойс на слова "И сказал..."

Урок 11

דף ג. ברייתא ד"בית פחות מ-4 אמות".

Лист 3а. Барайта о "доме, меньшем 4 амот"

Урок 12

דף ד. סוגיא דכרים וכסתות

Отрывок о подушках и одеялах

Урок 13

דף ד. תוד"ה "בית"

Тойсфойс на слова "дом..."

Урок 14

דף ד. באור הגמ' עד סוף העמוד

Сукка 4а до конца страницы

Урок 15

הכנה לקראת סוגית: סוכה למטה מ-י

Материалы к отрывку о Сукке ниже 10 тфохим

Урок 16

הכנה לקראת סוגית: הוצין למטה מ-כ'.

Материалы к отрывку о ветвях, спускающихся ниже 20 ама

Урок 17

תוד"ה "והוצין" דף ד.

Лист 4а. Тойсфойс на слова "Ветки..."

Урок 18

דף ד. איצטבא. שיטת רש"י 

Ицтаба - помост, уменьшающий высоту Сукки. Мнение Раши.

Урок 19

דף ד: סוכה שחקק בה חקק, גמ', רש"י,תוס'.

Лист 4б: Сукка, в которой вырыта яма. Гемора, Раши, Тойсфойс

Урок 20

השיעור היה מיועד יותר למכון חיל-
לזכר מה בונים סוכות, קצת הלכות סוכה

Урок для юношей - обзорный

Урок 21

ד: נעץ 4 קונדסין

Лист 4б: Отрывок о четырех столбах

Урок 22

ד:/ה. מנין שגובה שלסוכה הוא י' טפחים.

Листы 4б-5а: Откуда мы знаем, что минимальная высота Сукки - 10 тефахов?

Урок 23

ה. מנין שגובה של סוכה 10 טפחים

Лист 5а. Откуда мы знаем, что минимальная высота Сукки - 10 тефахов?

Урок 24

ה: המשך

Лист 5а. Продолжение

Урок 25

ז. היכן מעמיד את אותו טפח

Где ставят этот тефах

Урок 26

Та же тема

 ______________

Трактат Сукка, уроки по бекиют - с листа 25 до конца

Урок 1 - Сукка 25а-б

Урок 2 - Сукка 26

Урок 3

Урок 4 Сукка 27

Урок 5 Сукка 27б

 

Главная

Рав Баум

Рав Раковский

Рав Гельфанд

Объявления

Контакты

Рав Гурвич

Другие уроки

Кутуков

Архив

Контакты

Счетчик посещений

10826451
Сегодня
Вчера
На этой неделе
На прошлой неделе
В этом месяце
За прошлый месяц
За все дни
479
1799
9901
10808078
23757
11249
10826451

Ваш IP: 34.201.121.213
Время: 2019-07-19 06:15:37

Счетчик_Яндекс

Яндекс.Метрика

S5 Box

Вход

войти?

вошел!

Входим или создаем аккаунт

Для регистрации на сайте свяжитесь с администрацией - контакты