Завершенные циклы

Попробуем что-то как лого

потом будем разбираться

Выберите Ваш язык

בחר שפה מתאימה

  • Регистрация - לקוח חדש
Рав Баум - законченные

Рав Баум - законченные (138)

Подкатегории

Рав Баум - Молитва - списком

Рав Баум - Молитва - списком (2)

Рав Баум - цикл уроков о молитве

{music}/images/audio/sounds/Baum/Baum_Tfila/{/music}

Просмотр материалов ...
Рав Баум - Молитва - с описаниями

Рав Баум - Молитва - с описаниями (21)

Тфила - цикл уроков рош-коллеля Р. Яакова Баума

 

Содержание уроков -  תוכן השיעורים

 

שיעור 1- קדושה, המלכה, שמע-ישראל

א
רק בימים נוראים מדגישים את ברכת הא-ל הקדוש. האם זה קשור לעובדה שבר"ה אנחנו ממליכים את ה'? 
ואכן יש קשר בין קדושה המלכה ושמע ישראל: 
ביוצר המאורות כך ממליכים המלאכים. בקדושה מוסיפים את הפסוק "ימלוך". אנחנו מקבלים על עצמינו עול מלכות שמים ב-שמע ישראל. 
בקדושה של מוסף מוסיפים את שמע ישראל. ב"שומר ישראל מדגישים את שמע ישראל ואת קדוש. 
את הפסוקים של מלכויות אנו מסיימים בשמע ישראל. הגמ' בחולין צא. משווה בין קדוש קדוש לבין שמע ישראל.

ב
הסבר המשפט שמע-ישראל, על פי השו"ע+ משל.
הסבר כיצד זה קשור לעול מלכות שמים. קבלת עול מלכות שמים על רמח איברים.

ג
הסבר הפסוק קדוש ע"פ קדושה דסידרא. פרוט ע"פ המסילת ישרים, נשמת כל חי. 
להסביר מה זה קשור להמלכה. 
עדיין יש צורך להסביר את הגמ' בחולין: 
ראתה שיפחה על הים. מה ראה יחזקאל? קדוש קדוש. ואילו שירת הים מסיימת ב"ה' ימלוך". המכנה המשותף מובן. 
ההבדל הוא שהשפחה רואה זאת בעולם הזה. וזאת דרגה הרבה יותר גבוהה. לפרט.

שיעור 2- מבנה התפילה

א.
2 השיאים בתפילה.ההבדל העקרוני בינהם. החיבור המושלם בינהם: "אלוקיכם אמת" "גאולה לתפילה".
קשה- שיא השיאים של התפילה, הרגשת דביקות= לבקש כסף וכד'??????
הסבר: מי אמר שאני מסכים. רק לאחר שקבלתי עול מלכות שמים אני יכול לבקש מאת ה': אם ה' מושלם ונמצא בכל מקום ועושה הכל, 
אז הוא יכול לעזור בכל מצב. ואם אני מבקש כל דבר מאת ה', זה סימן שקיבלתי עול מלכות שמים. 
הרגשה עילאית של רגע.

ב.
שאר חלקי התפילה: מטרתם, שמם. מרת החלקים לאחר ש"ע- לרדת באותה דרך לאט.
גם בתוך כל אחד מהחלקים יש הדרגתיות ועליה.

ג.
לא נעבור על כל מילה

שיעור 3- ברכות השחר

א.
כעת אנחנו מתחילים מהדברים הכי פשוטים, כדי להתחיל להתעלות.
מודה אני: 2 פרושים למילה מודה. למה קודם מודה ואח"כ אני.
מלך, חי, קיים. אין שם ה'. מקביל ל-ה', אלוקינו, מלך. להדגיש לעצמינו: אלוקינו.
בי נשמתי. מה זה בי? 3 חלקים עיקריים לנשמה. החלק שאני מחובר אליו. דוג'- 3 מישורים לרצון.
רבה אמונתיך- כמה פירושים.

ב.
אשר יצר/אלוקי נשמה
דעת הגר"א שצריך להסמיך. (סימן ו' מ"ב ס"ק י"ב). מענין-והרי הם מדברות על 2 הפכים? תפקיד הנשמה להעלות את הגוף.
המכונה שלא תאמן. צריך להתרגל לראות כך את הגוף שלנו- העיניים! האוזניים! השרירים! העצבים! התא! מערכת הדם! להתרגל לראות.
דוג': מערכת העיכול- חומציות גבוהה/מעכלת בשר/לא גורמת נזק לקיבה!!

ג.
גלוי וידוע לפני כיסא כבודיך. פירוש. פן נוסף בקדושה.

ד.
אלוקי, נשמה וכו'=לפסק נכון. הנשמה טהורה=בתוך תוכי אני טהור לגמי!!
מה המקור למעשים הטובים? וכו'. 

שיעור 4- ברכות השחר (2)

א.
פרוש המילה ברוך.

ב.
נוכח/נסתר.

ג. 
קידשנו במצוותיו.

ד.
מיהו השכוי? ע"פ הפסוק באיוב, רא"ש בברכות. מברכים עוד בטרם העיר היום.

ה.
שלא עשני גוי. למרות ש"בראותי כל עיר על תילה בנויה", אני גא להות יהודי!!!

ו.
שלא עשני אשה. נותן/מקבל. 
שלושה מעמקים בתפקיד האשה: לקבל, לתת לבעל את התנאים כדי שיתן. לעורר/לעודד אותו לתת.

ז.
פוקח עורים/מעביר שינה- מה ההבדל.
למה ויהי רצון הוא המשך של המעביר שינה.

שיעור 5- ברכות התורה

א.
מעט מהילכות ברכות התורה

ב.
שתי ברכות או 3 והנ"מ.

ג.
שיטת הגר"א, למה מברכים ברכות התורה בשחרית, ומיקום הברכה לשיטתו.
שיטת הרמ"א והטור, בהנ"ל.

ד. 
באור המילה "לעסוק" ע"פ המהר"ל. 
וממילא באור שאר הברכה.

ה.
חשיבות לימוד התורה וברכת התורה
על עוזבם את תורתי

ו.
הלכות אמירת קורבנות

שיעור 6- הקדמה לפסד"ז

א.
מיקום הודו לפי נוסח אשכנז וספרד

ב. 
מיקום מזמור שיר חנוכת הבית לכ"ע

ג. 
שאלות: מה הקשר של דוד לחנוכת הבית
מהו "למען יזמרך כבוד"

ד. 
באור:
כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה

ה.
באור מצבו של דוד כלפי העולם וכלפי שמיא

ו.
באור המזמור ע"פ זה.
תשובות לשאלות.

ז.
באור יצר אישי התנ"ך ע"פ המכתב מאליהו.

שיעור 7- פסוד"ז (1)

א.
באור ברכת "ברוך שאמר".

ב.
שלושת החלקים של "הודו".

ג.
מתי נכתבו 2 החלקים הראשונים, מתי הם נאמרים.

ד.
באור 2 החלקים הראשונים.

ה.
באור החלק השלישי.

ו.
באור "מזמור לתודה".

שיעור 8- פסוד"ז (2)

א.
חלוקת שאר פסוד"ז ל-2 חלקים.

ב.
חלוקת החלק הראשון: הקדמה, פרקי דזימרא, סיום.

ג.
המיוחד ב"אשרי".
חלוקת "אשרי".
באור כל חלק.
באור הפסוק- "פותח את", ובאור חשיבותו.

ד.
באור שאר פרקי דזימרא.

ה.
באור ההקדמה והסיום.
פרקים שחז"ל "יצרו".

שיעור 9 פסד"ז (3)

א.
החלק האחרון של פסד"ז. במרכזו שירת הים.
כדי להבין את שירת הים צריך להעמיק בקריעת י"ס.

ב.
המיוחד בקריעת י"ס.
ההבדל בינה לבין יציאת מצרים.

ג.
מהי שירה, וכיצד עלינו להתקרב לרגשות נעלים בקריאתה.

שיעור 10 ק"ש וברכותיה
יוצר אור

א.
למה צריך ברכות לפני ק"ש?
למה צריך ברכות שאחרי ק"ש?
כיצד כל זה משתלב במהלך כל התפילה- יציאה מהאני האגואיסטי שלי, אל הכרה גוברת והולכת בהנהגת הבורא,
עד כדי קבלת עול מלכות שמים.

ב.
יוצר המאורות:
2 חלקי הברכה.
המכנה המשותף של 2 החלקים. 
מה כולל כל חלק. 

ג.
לשם מה יש צורך במלאכים?
עליה בשלבים.
מלאך הוא משרת ושליח.
הסכנה בניתוק השלבים זה מזה. 

ד.
מלאכים ברמות שונות.
קבלת עול מלכות שמים בקול ובשקט.
מה שרואים ממקום גבוה, לא רואים ממקום נמוך.

שיעור 11 ק"ש וברכותיה, 
ברכת אהבה רבה

א.
תורה מעל המלאכים
התקדמות בקבלת עול

ב.
אהבת עולם או אהבה רבה
האם אומרים בעבור שימך הגדול?
אבותינו שבטחו- מי ומתי?

ג.
מהות הבטחון
בטחון וקבלת עול
מהו בטחון בלבב שלם?

ד.
בינה להשכיל: באור הנוסחים השונים
רמזים בברכה לק"ש עצמה.

שיעור 12
ק"ש

א.
עיין בתחילת הסדרה שיעור על ק"ש.

ב. 
קבלת עול על רמ"ח אברים
עול מאהבה- באור ודוג'.
הכרת הבורא כדרך לקבלת עול.
משל.

ג.
ציצית.
מהו "וזכרתם"? כיצד זוכרים?
שיטת רש"י/רמב"ן
ראיה/שמיעה כלל/פרט.

שיעור 13
הכנות לש"ע

א.
הצמדת "אמת" לק"ש
סמיכת גאולה לתפילה

ב.
תפילה מסוג- "עומד על אלוהיו"
תפילה מסוג- "ה' ניצב עליו".

ג.
ה' שפתי תפתח
יהיו לרצון אמרי פי

שיעור 14
בקיצור נמרץ- תפילת העמידה,תחנון, סיום התפילה

א.
חלוקת תפילת העמידה
חלוקת הברכות האמצעיות
הגדרת כל חלק
הסבר המיקום של כל חלק

ב.
באור 3 הברכות הראשונות
באור 3 הברכות האחרונות

ג.
תחנון
תפילה בישיבה, בעמידה, בנפילה
אשרי, ובא לציון
סיום התפילה

Просмотр материалов ...
Рав Баум - Как преподавать - списком

Рав Баум - Как преподавать - списком (0)

Рав Баум

Цикл уроков: "Как учиться и как преподавать"

Первая часть - 2010 год

Более полная, с текстом и русским переводом

{music}/images/audio/sounds/Baum/Baum_EihLelamed/{/music}

Вторая часть - 2013 год

Более краткая, только записи уроков

{music}/images/audio/sounds/Baum/Baum_EihLelamed/Part_2/{/music}

Просмотр материалов ...
Рав Баум - Как преподавать - с описаниями

Рав Баум - Как преподавать - с описаниями (18)

Первая часть – 2010 год

Более длинная, с текстом и русским переводом

(уроки 1-14)

Часть 2 - 2013 год

Более короткая, только записи уроков

Просмотр материалов ...
Рав Баум - Агада по Рамхалю - списком

Рав Баум - Агада по Рамхалю - списком (0)

Рав Баум

Цикл уроков: "Агада согласно Рамхалю"

{music}/images/audio/sounds/Baum/Baum_Agada_be_Ramhal/{/music}

Просмотр материалов ...
Рав Баум - Битахон - списком

Рав Баум - Битахон - списком (0)

Рав Баум

Цикл уроков "Битахон"

{music}/images/audio/sounds/Baum/Baum_Bitahon/{/music}

Просмотр материалов ...
Рав Баум - Разрушение Храма - списком

Рав Баум - Разрушение Храма - списком (0)

Рав Баум

Цикл уроков: "Разрушение Храма"

{music}/images/audio/sounds/Baum/Baum_Hurban /{/music}

Просмотр материалов ...
Рав Баум - Кирув - списком

Рав Баум - Кирув - списком (0)

Рав Баум:

Цикл уроков: "Кирув"

{music}/images/audio/sounds/Baum/Baum_Kiruv /{/music}

Просмотр материалов ...
Рав Баум - Цели и задачи - списком

Рав Баум - Цели и задачи - списком (0)

Цикл уроков: "Цели и задачи"

{music}/images/audio/sounds/Baum/Baum_Matarot/{/music}

Просмотр материалов ...
Рав Баум - Понятия иудаизма - списком

Рав Баум - Понятия иудаизма - списком (0)

Рав Баум

Цикл уроков: "Понятия иудаизма"

{music}/images/audio/sounds/Baum/Baum_Musagim/{/music}

Просмотр материалов ...
Рав Баум - Мусар - списком

Рав Баум - Мусар - списком (0)

Рав Баум

Цикл уроков: "Мусар (согласно "Алей Шур")

{music}/images/audio/sounds/Baum/Baum_Musar/{/music}

Просмотр материалов ...
Рав Баум - Должность - списком

Рав Баум - Должность - списком (0)

Цикл уроков рав Баума

«Готовясь к должности» (לקרת תפקיד)

{music}/images/audio/sounds/Baum/Likrat_Tafkid{/music}

Просмотр материалов ...
Рав Баум - Ради Небес / Реформисты - списком

Рав Баум - Ради Небес / Реформисты - списком (0)

Это два небольших цикла уроков с переходом между ими внутри урока. ПОэтому на сайте они объединены.

Это только уроки, без описаний

{music}/images/audio/sounds/Baum/Baum_LeShemShamaim&Reformim/{/music}

Просмотр материалов ...
Рав Баум - Положение женщины в иудаизме - списком

Рав Баум - Положение женщины в иудаизме - списком (0)

Рав Баум

Статус женщины в иудаизме

Только записи, без описаний

{music}/images/audio/sounds/Baum/Baum_maamad_haisha/{/music}

 

Просмотр материалов ...
Четверг, 24 Август 2017 12:01

18 – Рав Баум - Мусар

Автор

Урок 18 שיעור   

דג' לחשבון נפש "ידידותי".

Пример «дружественного» хешбон а-нефеш

Урок 06 שיעור   

גם אני יכול להיות יהודי!!

6. טעויות בתקשורת.

Я тоже могу быть евреем!!

6. Ошибки в коммуникации

Урок 05 שיעור   

גם אני יכול להיות יהודי!!

5. למי להשוות את עצמי?

Я тоже могу быть евреем!!

5. С кем себя сравнивать?

Урок 04 שיעור   

גם אני יכול להיות יהודי!!

4. להשתלב בקהילה: מוסדות חינוך לילדים.

Я тоже могу быть евреем!!

4. Вписаться в общину: Детские образовательные учреждения

Урок 03 שיעור   

גם אני יכול להיות יהודי!!

3. מתירנות מול שמרנות.

להשתלב בקהילה: החשיבות והדרך.

«Я тоже могу быть евреем!!!»

3. Разрешительство против запретительства

Урок 02 שיעור   

גם אני יכול להיות יהודי!!

2. צרכים לגיטימיים. תאום ציפיות.

(כמה וורטים לשבועות). 

Я тоже могу быть евреем!!

2. Легитимные нужды. Подгонка ожиданий

(Несколько замечаний о Шавуот)

Воскресенье, 05 Июнь 2016 10:59

01 – Рав Баум – Я тоже могу быть евреем!!

Автор

Урок 01 שיעור   

1. הנאות שלנו. מכוניות שנוסעות יחד. 

Наши удовольствия

Автомобили, едущие вместе

Четверг, 02 Июль 2015 10:50

10 - Рав Баум – Юноши в ешиву?

Автор

Урок 10 שיעור

בחורים לישיבות

מה קורה אחר הלימוד בישיבה?

פירסום

סיום הסדרה.

Юноши в ешиву – ну да?

Что происходит после обучения в ешиве?

Реклама

Завершение цикла

Четверг, 25 Июнь 2015 11:56

09 - Рав Баум – Юноши в ешиву?

Автор

Урок 09 שיעור

בחורים לישיבות

את מי לא לחנך,

להתייחס לפוטנציאל הקרוב

לא לשקר

Юноши в ешиву – ну да?

Кого не воспитывать

Исходить из близкого потенциала

Не врать

Четверг, 18 Июнь 2015 12:03

Рав Баум – Псахим, глава 10 – Урок 112

Автор

Урок 112 שיעור

בחורים לישיבות

פרסים מסוג חדש

איך עונים על שאלות

Юноши в ешиву – ну да?

Награды нового типа

Как отвечать на вопросы

Страница 1 из 10

Главная

Рав Баум

Рав Раковский

Рав Гельфанд

Объявления

Контакты

Рав Гурвич

Другие уроки

Кутуков

Архив

Контакты

Счетчик посещений

10825006
Сегодня
Вчера
На этой неделе
На прошлой неделе
В этом месяце
За прошлый месяц
За все дни
833
1795
8456
10808078
22312
11249
10825006

Ваш IP: 54.81.69.220
Время: 2019-07-18 12:56:37

Счетчик_Яндекс

Яндекс.Метрика

S5 Box

Вход

войти?

вошел!

Входим или создаем аккаунт

Для регистрации на сайте свяжитесь с администрацией - контакты